Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

31. december - Cieľom je sláva

Skrze neho sme vierou získali aj prístup k milosti, v ktorej zostávame, a chválime sa nádejou na Božiu slávu. (Rim.5:2)

 Vidieť Božiu slávu je naša konečná nádej.

 "Radujeme sa v nádeji na Božiu slávu" (Rim.5:2).

 Boh vás „...môže uchrániť pred pádom a nepoškvrnených postaviť s plesaním pred svoju slávu....“ (Júda 24).

On "zjaví bohatstvo svojej slávy pre nádoby milosrdenstva, ktoré vopred pripravil na slávu" (Rim. 9:23).

On vás "povoláva do svojho kráľovstva a slávy" (1 Tes 2, 12).

 "Našou blaženou nádejou [je] príchod slávy nášho veľkého Boha a Spasiteľa Ježiša Krista" (Títovi 2,13).

 

Ježiš je v celej svojej osobe a v celom svojom diele vtelením a konečným zjavením Božej slávy.

 

 "On je odleskom Božej slávy a presným odtlačkom jeho prirodzenosti" (Hebr 1, 3).

"Otče, chcem, aby... boli so mnou tam, kde som ja, aby videli moju slávu", modlí sa Ježiš v Jánovi 17,24.

"Tak napomínam starších medzi vami ako spolustarší a svedok Kristových utrpení, ako aj účastník slávy, ktorá sa má zjaviť" (1 Pt 5, 1).

 "Samotné stvorenie bude oslobodené z otroctva skazy a získa slobodu slávy Božích detí" (Rim 8, 21).

"Odovzdávame tajnú a skrytú Božiu múdrosť, ktorú Boh určil pred vekmi na našu slávu" (1 Kor 2, 7).

"Toto ľahké chvíľkové utrpenie nám pripravuje večnú váhu slávy, ktorá sa nedá porovnať" (2 Kor 4, 17).

 "Tých, ktorých ospravedlnil, aj oslávil" (Rim 8, 30).

 

Vidieť Božiu slávu a podieľať sa na nej je našou konečnou nádejou prostredníctvom Kristovho evanjelia.

Takáto nádej, ktorá je skutočne poznaná a cenená, má obrovský a rozhodujúci vplyv na naše súčasné hodnoty, rozhodnutia a činy.

Spoznajte Božiu slávu. Skúmajte Božiu slávu a Kristovu slávu. Študujte slávu sveta, ktorá zjavuje Božiu slávu, a slávu evanjelia, ktorá zjavuje Kristovu slávu.

Vážte si Božiu slávu vo všetkých veciach a nad všetkými vecami.

Skúmajte svoju dušu. Spoznajte slávu, ktorá vás zvádza, a poznajte, prečo si ceníte slávu, ktorá nie je Božou slávou.

Skúmajte svoju dušu, aby ste vedeli, ako sa sláva sveta zrúti ako pohanská modla Dágon v 1. Samuelovej 5,4. Nech sa všetky slávy, ktoré vás odvádzajú od Božej slávy, rozbijú na žalostné kúsky na podlahe chrámov sveta. Vážte si Božiu slávu nad celý tento svet.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345