Rádio LOGOS na Facebook-u

Teológia

Teológia

1.Trojjedinosť Boha

Veríme v jediného Svätého, Všemohúceho Boha, ktorý existuje v trojjedinosti osôb – v Otcovi, Synovi a Duchu svätom. Títo sú veční a rovní v podstate, dôstojnosti a moci.

2.Biblia

Veríme, že Biblia je božie slovo vdýchnuté Duchom svätým bez chýb, a omylov vo svojom pôvodnom znení a je jediným neomylným meradlom viery a spôsobu života kresťana.

Pri výklade Písma svätého sa hlásime ku starokresťanským vyznaniam viery (Apoštolské vyznanie, Nicejsko-carihradské, Athanasiovo), k reformovaným konfesiám (najmä Druhá Helvétska konfesia, Heidelberský a Westminsterský katechizmus), k odkazu Jednoty bratskej (najmä vyznanie Jednoty českých bratov podľa vydania Komenského z roku 1662) a k zásadám evanjelikálneho hnutia vyjadrených napr. vyznaním Lausannského záväzku z roku 1974).

3.Plán spasenia

Veríme v Ježiša Krista, ktorý bol počatý z Ducha Svätého, narodený z panny Márie, žil pozemským životom bez hriechu, bol ukrižovaný a zomrel , aby svojou smrťou zaistil dokonalé zmierenie človeka s Bohom, ktorý na tretí deň vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia a teraz sedí po pravici Boha Otca, aby prišiel raz súdiť živých aj mŕtvych. Veríme ,že spasenie je dar od Boha, daný človeku skrze milosť a prijatý iba osobným pokáním z hriechov a osobnou vierou v osobu, dokonané dielo a uzmierujúcu krv Ježiša Krista.

4.Cirkev

Veríme, že Cirkev, ktorá je Kristovým telom , je formovaná a budovaná pôsobením Ducha Svätého . Je výsadou všetkých veriacich pripojiť sa k nej tým, že vstúpia do zväzku s niektorou jej vetvou . Svoju vieru verejne vyznávame krstom ponorením, a účasťou na Večeri Pánovej.

5. Kresťanská služba

Veríme, že Cirkev je poslaná byť soľou zeme a svetlom sveta . Svojou službou pomáha ľuďom v telesnej , mravnej a duchovnej biede a zvestuje im záchranu v Spasiteľovi Ježišovi Kristovi. Z tých, ktorí prijímajú evanjelium, činí učeníkov Ježiša Krista krstom a vyučovaním k zachovaniu toho, čo nám Pán Ježiš prikázal .Veríme v naliehavosť služby každého kresťana a v jeho osobnú zodpovednosť za evanjelizačné poslanie uložené Kristom.
Pracovnou náplňou spoločnosti HCJB Slovensko je pomáhať Cirkvi k uskutočňovaniu Kristovho prikázania „Choďte a zvestujte evanjelium celému svetu " všetkými dostupnými masovo-komunikačnými prostriedkami.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345