Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

29. február - Päť odmien za štedrosť

Majte účasť na potrebách svätých. Voči cudzím buďte pohostinní. (Rim.12:13)

 Aká je naša odmena, ak dôverujeme Božím zasľúbeniam, rozdávame hojne a otvárame svoje domovy pre potreby núdznych?

  1. Zmenší sa tým utrpenie svätých. To znamená tento verš, keď hovorí: „ Majte účasť na potrebách svätých“. Pomáhame blížnym niesť bremeno. Pomáhame zmenšovať napätie. Dávame nádej. A to je odmena!
  1. Zjavuje sa tým Božia sláva. „Nech tak svieti vaše svetlo pred ostatnými, aby videli vaše dobré skutky a vzdávali slávu vášmu Otcovi, ktorý je v nebesiach“ (Matúš 5:16). Štedré dávanie a pohostinnosť ukazujú slávu, dobrotu a hodnotu Boha vo vašom živote. Dôvod, prečo nám Boh dáva peniaze a bývanie je ten, že podľa toho, ako ich používame, ľudia môžu vidieť, že majetok nie je naším Bohom. V Bohu je náš poklad.
  1. Znásobuje to vďačnosť voči Bohu. „Pretože konanie tejto posvätnej služby nielenže odstraňuje núdzu svätých, ale sa aj znásobuje mnohými prejavmi vďaky voči Bohu.“ (2. Korinťanom 9:12). Boh nám dal peniaze a bývanie nielen preto, aby sme boli vďační, ale svojou štedrosťou a pohostinnosťou môžeme u mnohých ľuďoch vyvolať vďačnosť voči Bohu.
  1. Dokazuje sa tým naša láska k Bohu. „Ak však má niekto pozemský majetok a vidí svojho brata v núdzi, a zatvorí si pred ním srdce, ako v ňom môže byť Božia láska?“ (1. Jána 3:17). Inými slovami, keď štedro dávame a otvárame svoje domovy, v našich životoch sa potvrdzuje Božia láska. Nie sme falošní kresťania.
  1. Nakoniec ukladáme si svoje poklady v nebi. „Predajte, čo máte, a rozdajte ako almužnu! Urobte si mešce, ktoré sa nezoderú, nevyčerpateľný poklad v nebi, kde sa zlodej nedostane a kde moľ neničí. Lebo kde je váš poklad, tam bude aj vaše srdce.“ (Lukáš 12: 33–34).

Štedré dávanie a otvorené domy odzrkadľujú náš život v Kristovi. Dôvody, prečo neotvárame svoje vrecia s peniazmi - naše šekové knižky - a domácnosti tak často, ako by sme mali, sú zakorenené v otroctve strachu a chamtivosti. Napraviť sa to dá tak, že sa budeme tešiť z Kristovej prítomnosti a z istoty Jeho prísľubu: „Môj Boh vám splní každú vašu potrebu podľa svojho bohatstva v sláve skrze Krista Ježiša.“ (Filipanom 4:19).

Našou odmenou je, že sa na nás prejavuje Božia sláva, a radosť z toho, že Kristus je pre nás ten, kto je pre nás najcennejší. Preto vás nabádam: „Prispievajte k potrebám svätých a snažte sa preukazovať pohostinnosť.“

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345