Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

25. december - Zjavil sa Boží Syn

Deti, nech vás nik nezvedie! Kto koná spravodlivo, je spravodlivý, ako aj on sám je spravodlivý. Kto pácha hriech, je z diabla, lebo diabol hreší od počiatku. Boží Syn sa zjavil nato, aby maril diablove skutky.(1J 3:7-8)

Keď 7. verš hovorí: „Boží Syn sa zjavil nato, aby maril diablove skutky,“ aké „diablove skutky“ má na mysli? Odpoveď je z kontextu jasná.

Po prvé, verš 5 je jasná paralela: „Viete predsa, že on sa zjavil, aby sňal hriechy.“ Fráza „zjavil sa“ sa objavuje v 5. aj v 8. verši. Takže pravdepodobne „diablove skutky“, ktoré prišiel Ježiš zničiť, sú hriechy. Doslova to objasňuje prvá časť 8. verša: „Kto pácha hriech, je z diabla, lebo diabol hreší od počiatku.“

Problém v tomto kontexte je hriech, nie choroba, pokazené autá či chaotické harmonogramy. Ježiš prišiel na tento svet, aby nám pomohol prestať hrešiť.

Dovoľ mi postaviť to vedľa pravdy z 1.listu Jána 2:1: „Deti moje, toto vám píšem, aby ste nehrešili.“ Inými slovami, podporuje tým zmysel Vianoc (3:8), zmysel vtelenia. Potom pridáva (2:1b-2): „Ale ak niekto zhreší, máme u Otca obhajcu – Ježiša Krista, Spravodlivého. On je obetou zmierenia za naše hriechy, no nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta.“

No teraz sa pozrime, čo to znamená: Znamená to, že Ježiš sa vo svete objavil z dvoch dôvodov. Prišiel, aby sme ďalej nepokračovali v hriechu a tiež prišiel zomrieť kvôli upokojeniu situácie – stal sa zástupnou obeťou, ktorá odstraňuje Boží hnev – za naše hriechy, keď zhrešíme.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345