Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

22. december - Zrodenie starodávnych dní

Nato mu Pilát povedal: Tak predsa si kráľ? Ježiš odpovedal: Ty hovoríš, že som kráľ. Ja som sa nato narodil a nato som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, počuje môj hlas. (J 18:37)

Toto je úžasný vianočný text, hoci vychádza z konca Ježišovho života na zemi, a nie z jeho začiatku. Jedinečnosť jeho zrodu je v tom, že v tomto zrode nemá svoj začiatok. Existoval pred svojím narodením v jasličkách.

Osobnosť, charakter  a osoba Ježiša z Nazareta existovali predtým, než sa v Nazarete narodil človek Ježiš.

Teologické slovo, ktoré opisuje toto tajomstvo, nie je stvorenie, ale vtelenie. Osoba – nie telo, ale podstata osobnosti Ježiša – existovala predtým, než sa ako človek narodil. Jeho narodenie nebolo príchodom bytia novej osoby, ale príchodom nekonečnej starej osoby na tento svet.

Micheáš 5:1 to 700 rokov pred Ježišovým narodením napísal takto:

Ty však Betlehem, Efrata, hoci si najmenší medzi judskými rodinami, z teba mi vyjde ten, ktorý je určený na vládu v Izraeli. Jeho pôvod je v dávnoveku, v odvekých časoch.

 Tajomstvo zrodu Ježiša nie je iba v tom, že sa narodil z panny. Tento zázrak urobil Boh, aby bol svedkom ešte väčšieho zázraku – toho, že dieťa zrodené na Vianoce bol človek, ktorý existoval „v dávnoveku, v odvekých časoch.“

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345