Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

20. december - Vianoce sú o slobode

Keďže všetkých súrodencov spája krv a telo, i on sa stal jedným z nich, aby smrťou zničil toho, čo mal moc nad smrťou, totiž diabla, aby vyslobodil tých, ktorých po celý život zotročoval strach pred smrťou. ( Žid. 2:14-15)

Ježiš sa stal človekom, pretože to, čo bolo potrebné, bola smrť človeka, ktorý bol viac ako človek. Vtelenie znamenalo to, že Boh sám seba zamkol v cele smrti.

Kristus neriskoval smrť. On ju prijal. Presne kvôli tomu prišiel: nie, aby mu slúžili, ale aby slúžil a dal svoj život ako výkupné za mnohých (Mk 10:45).

Niet divu, že sa Satan snažil odhovoriť Ježiša od kríža! Kríž bol Satanovou porážkou. Ako ho Ježiš zničil?

„Moc smrti“ je schopnosť urobiť smrť desivou. „Moc smrti“ je moc, ktorá drží ľudí v zajatí strachu zo smrti. Je to moc držať ľudí v hriechu, takže smrť prichádza ako niečo ohavné.

Ale Ježiš zbavil Satana tejto moci. Odzbrojil ho. Stal sa štítom  spravodlivosti, ktorý nám dáva imunitu voči diablovmu odsúdeniu.

Ježiš svojou smrťou vymazal naše hriechy. A človek bez hriechu ničí Satanovi jeho plány. Jeho velezrada je zničená. Jeho kozmická zrada je zmarená. „Jeho zlosť môžeme vydržať, pretože jeho skaza je istá.“ Kríž ho dobehol a onedlho bude lapať po poslednom dychu.

Vianoce sú o slobode. O slobode od strachu zo smrti.

Ježiš na seba zobral našu prirodzenosť v Betleheme, zomrel za nás v Jeruzaleme, aby sme mohli žiť bez strachu tam, kde sa nachádzame. Áno, bez strachu. Pretože ak zmizla najväčšia hrozba mojej radosti, prečo by som sa mal trápiť nad maličkosťami? Ako môžeš povedať: „Nebojím sa smrti, ale bojím sa, že prídem o prácu?“ Nie, nie. Rozmýšľaj o tom!

Ak smrť viac nie je strachom, sme naozaj slobodní. Sme slobodní podstúpiť akékoľvek riziko pod slnkom pre Krista a pre lásku. Už viac nie je žiadne zotročenie úzkosťou.

Ak ťa oslobodí Syn, naozaj budeš slobodný!

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345