Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

19. december - Misijný model Vianoc

„Ako si ma ty poslal do sveta, tak som ich aj ja poslal do sveta.“ ( J 17:18)

 Vianoce sú modelom pre misiu. Misia je zrkadlom Vianoc, rovnako ako ja aj ty.

Misia je aj modelom nebezpečenstva. Kristus prišiel do svojho vlastného a jeho vlastní ho neprijali. Ani ty. Sprisahali sa proti nemu. Rovnako ako ty. Nemal trvalý domov. Ani ty ho nemáš. Vyhlasovali proti nemu falošné obvinenia. Rovnako ako ty. Bičovali ho a vysmievali sa mu. Ako ty. Zomrel po troch rokoch služby.

No existuje ešte horšie nebezpečenstvo než všetky tie, z ktorých Ježiš unikol. Aj pre teba!

V 16. storočí napísal katolícky misionár František Xaverský (1506-1552) otcovi Perézovi v Malake (dnes súčasť Indonézie) o nebezpečenstvách jeho misie v Číne:

Najhorším nebezpečenstvom by bolo stratiť dôveru a istotu v Božie milosrdenstvo… Nedôverovať mu by bolo oveľa horšie než akékoľvek fyzické zlo, ktoré by nám mohli uštedriť všetci Boží nepriatelia dokopy, lebo bez Božieho súhlasu nás nemôžu zastaviť ani diabli ani ich ľudskí sluhovia.

 

Najväčšie nebezpečenstvo, ktorému čelí misionár, je nedôvera v Božie milosrdenstvo. Ak sa vyhne tomuto nebezpečenstvu, potom všetky ostatné stratia svoj osteň.

Boh robí z každého kríža v našich rukách žezlo. Ako hovorí J. W. Alexander: „Každý okamih terajšej ťažkej práce má byť milosrdne splatený nekonečnými vekmi slávy.“

Kristus unikol nebezpečenstvu straty dôvery, preto ho Boh povýšil!

Počas tohto Adventu si pamätaj, že Vianoce sú modelom pre misiu. Rovnako pre teba aj pre mňa. A že misia znamená nebezpečenstvo. A že to najväčšie nebezpečenstvo je nedôverovať Božiemu milosrdenstvu. Ak  tomu podľahneš, všetko je stratené. Ak nad ním vyhráš, si víťazom a nič ti neublíži.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345