Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

18. december - Najväčšia záchrana, akú si možno predstaviť

„Hľa, blíži sa čas – znie výrok Hospodina -, keď uzavriem novú zmluvu s domom Izraela a s domom Júdu…“ ( Jer 31:31)

 Boh je spravodlivý, svätý a oddelený od hriešnikov ako sme my. Toto je náš hlavný problém počas Vianoc aj počas ostatných období. Ako môžeme byť ospravedlnení pred spravodlivým a svätým Bohom?

No Boh je milosrdný a v Jeremiášovi 31.kapitole  (päťsto rokov pred príchodom Krista) nám sľúbil, že jedného dňa urobí niečo nové. Tiene nahradí realitou Mesiáša. A mocne zasiahne do našich životov a do srdca nám napíše jeho vôľu, aby sme neboli navonok zviazaní, ale aby sme mali vo svojom vnútri ochotu milovať ho, dôverovať mu a nasledovať ho.

Toto by bola tá najväčšia záchrana, akú si možno predstaviť – keby nám Boh ponúkol tú najväčšiu realitu vo vesmíre, aby sme sa z nej mohli tešiť a potom by v nás pôsobil tak, aby sme videli, že sa z nej môžeme tešiť v tej najväčšej slobode a radosti. To by bol vianočný dar, o ktorom by bolo hodné spievať.

To je to, čo nám v skutočnosti sľúbil. No existovala obrovská prekážka. Náš hriech. Naše oddelenie od Boha kvôli našej nespravodlivosti.

Ako sa môže svätý a spravodlivý Boh správať k nám hriešnym s takou obrovskou láskavosťou, že nám daroval tú najväčšiu realitu vesmíru (svojho Syna), aby sme sa z neho tešili tou najväčšou radosťou?

Odpoveď znie, že Boh vložil naše hriechy na svojho Syna a tam ich odsúdil, aby ich mohol odstrániť zo svojej mysle a jednať s nami milosrdne, no zároveň zostať spravodlivým a svätým. List Židom 9:28 hovorí: „Kristus bol len raz obetovaný, aby vzal na seba hriechy mnohých.“

Kristus niesol naše hriechy na svojom vlastnom tele, keď zomrel. Zobral na seba naše odsúdenie. Zrušil našu vinu. A to znamená, že naše hriechy sú preč. Nezostávajú v Božej mysli ako základ pre odsúdenie. V tomto zmysle na ne „zabúda“. Kristova smrť ich pohltila.

Znamená to, že Boh je teraz vo svojej spravodlivosti slobodný, aby nás obohatil novou zmluvou. Dáva nám Krista, najväčšiu Realitu vesmíru, aby sme sa z neho tešili. A píše svoju vlastnú vôľu – svoje vlastné srdce – do našich sŕdc, aby sme mohli milovať Krista, dôverovať mu a nasledovať ho v slobode a radosti.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345