Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

15. december - Urobiť to realitou pre jeho ľud

Teraz však dostal o toľko vznešenejšiu službu, o koľko je lepšia zmluva, ktorej je prostredníkom, lebo je ustanovená lepšími prisľúbeniami.  (Žid 8:6)

 Kristus je podľa Listu Židom 8:6 prostredníkom novej zmluvy. Čo to znamená? Znamená to, že jeho krv – krv zmluvy (Lk 22:20; Ž 13:20) – zakúpila naplnenie Božích sľubov pre nás.

Znamená to, že Boh prináša našu vnútornú premenu Kristovým Duchom.

A znamená to, že Boh koná všetku jeho transformáciu v nás cez vieru vo všetko, čo je Boh je pre nás v Kristovi.

Nová zmluva je zakúpená Kristovou krvou, uskutočnená Kristovým Duchom a osvojená vierou v Krista.

Najlepšie miesto, kde môžeme vidieť Krista pracovať ako prostredníka Novej zmluvy, je v Liste Židom 13:20-21:

A Boh pokoja, ktorý skrze krv večnej zmluvy vyviedol spomedzi mŕtvych veľkého pastiera oviec, nášho Pána Ježiša, nech vás utvrdí v každom dobre, aby ste plnili jeho vôľu, a nech v nás koná, čo sa jemu páči, skrze Ježiša Krista. Jemu nech je sláva na veky vekov. Amen.

Slová „nech v nás koná, čo sa jemu páči“ opisujú, čo sa stane, keď Boh napíše do našich sŕdc zákon podľa novej zmluvy. A slová „skrze Ježiša Krista“ opisujú Ježiša ako prostredníka tohto veľkolepého diela zvrchovanej milosti.

Takže význam Vianoc nie je len to, že Boh nahrádza tiene realitou, ale tiež to, že berie realitu a robí ju pre svoj ľud skutočnou. Píše ju do našich sŕdc. Neumiestňuje svoj vianočný dar spasenia a premeny tak, aby si ho musel dvíhať vo vlastnej sile. Dvíha ho a dáva ho do tvojho srdca aj mysle a zapečaťuje v tebe skutočnosť, že si Božie dieťa.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345