Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

14. december - Je tu konečná realita

Zo všetkého, o čom hovoríme, je hlavné toto: máme takého veľkňaza, ktorý si zasadol po pravici trónu Velebnosti v nebesiach ako služobník svätyne a pravého stanu, ktorý postavil Pán, a nie človek. (Žid 8:1-2)

 Vianoce sú nahradením tieňov realitou.

V liste Židom 8:1-2 je sumárne vyjadrenie. Podstatou je, že ten kňaz, ktorý stojí medzi nami a Bohom, ospravedlňuje nás pred Ním a modlí sa k Nemu za nás, nie je obyčajný, slabý, hriešny, umierajúci kňaz ako to bolo v starozákonnej dobe. Je to Boží Syn – silný, bez hriechu, s nezničiteľným životom.

A nielen to; neslúži v pozemskej svätyni so všetkými jej obmedzeniami súvisiacimi s miestom, veľkosťou, opotrebovaním, požieraním moľami, premáčaním, pálením, trhaním a odcudzením. Nie, 2. verš hovorí, že Kristus za nás slúži „v pravom stane, ktorý postavil Pán a nie človek“. Toto je realita v nebi. To je to, čo vrhalo tieň na vrchu Sinaj, ktorý potom odkopíroval Mojžiš.

Podľa 1. verša je ďalšia úžasná vec súvisiaca s touto realitou to, že náš Najvyšší Kňaz sedí po pravici trónu Velebnosti v nebi. Toto žiadny starozmluvný kňaz nikdy nemohol povedať.

Pán Ježiš jedná priamo s Bohom Otcom. Má čestné miesto hneď vedľa Neho. Boh ho nekonečne miluje a rešpektuje. Je s Bohom neustále. Toto nie je tieň reality ako sú závesy, misky, stoly, sviečky, rúcha, ozdoby, ovce, kozy a holuby. Toto je konečná realita: Boh a Jeho Syn spolupracujúci v láske a svätosti na našom večnom spasení.

Konečná realita sú osoby Božej Trojice spolupracujúce vo vzájomnom vzťahu na tom, ako sa ich majestát, svätosť, láska, spravodlivosť, dobrota a pravda prejavujú vo vykúpenom ľude.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345