Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

10. december - Dva druhy opozície voči Ježišovi

Keď to počul kráľ Herodes, rozrušil sa a s ním aj celý Jeruzalem. (Mat 2:3)

 Pán Ježiš znepokojuje ľudí, ktorí ho nechcú uctievať a vzbudzuje opozíciu voči tým, ktorí to robia. Toto pravdepodobne nie je to hlavné, na čo Matúš myslí, no v pokračovaní tohto príbehu sa tomu nedá uniknúť.

V tomto príbehu sú dva druhy ľudí, ktorí nechcú uctievať Mesiáša Ježiša.

Prvý druh je ten, ktorý s Ježišom jednoducho nerobí nič. V ich životoch neexistuje. Táto skupina je reprezentovaná veľkňazmi a zákonníkmi. Verš 4: „Zvolal všetkých veľkňazov a zákonníkov ľudu a vypytoval sa ich, kde sa má narodiť Mesiáš.“ Nuž, povedali mu to a potom sa vrátili k svojej obvyklej práci. Úplné mlčanie a nečinnosť vodcov sú ohromujúce v pohľade na závažnosť toho, čo sa dialo.

A všimni si, že 3. verš hovorí: „Keď to počul kráľ Herodes, rozrušil sa a s ním aj celý Jeruzalem.“ Inými slovami – šírili sa reči o tom, že sa narodil Mesiáš. Nečinnosť na strane veľkňazov je šokujúca – prečo sa nepripojiť k mudrcom? Nemali záujem. Nechceli uctievať pravého Boha.

Druhý druh ľudí, ktorí nechcú uctievať Ježiša, je ten, ktorý sa ním cíti veľmi ohrozený. To je Herodes. Skutočne sa bojí – až tak, že snuje plány a klamstvá a nakoniec spácha masovú vraždu len preto, aby sa Ježiša zbavil.

Aj dnes sa tieto dva druhy opozície stavajú proti Kristovi a jeho uctievačom: ľahostajnosť a nepriateľstvo. Si v jednej z týchto skupín?

Nech sú tieto Vianoce časom, kedy začneš znovu rozmýšľať o Mesiášovi a budeš uvažovať nad tým, čo to znamená uctievať ho.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345