Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

11. december - Zlato, kadidlo a myrha

Keď uvideli hviezdu, naplnila ich veľmi veľká radosť. Vošli do domu, uvideli dieťatko s jeho matkou Máriou. Padli na zem a klaňali sa mu. Otvorili svoje klenotnice a obetovali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. (Mat 2:10-11)

Bohu ľudia neslúžia preto, žeby niečo potreboval (Sk 17:25). Mudrci mu nedali dary preto, aby mu pomohli alebo naplnili nejakú potrebu. Pre vládcu by to bola neúcta, keby k nemu prišli cudzinci s darčekmi, ktoré by sa o neho  mali nejakým spôsobom postarať.

Tieto dary nie sú ani úplatkami. V 5 Mojžišovej 10:17 sa píše, že Boh neberie úplatky. Čo teda znamenajú? Akým spôsobom je to prejav uctievania?

Dary posilňujú túžbu po samotnom Kristovi podobne ako pôst. Keď dáš Kristovi takýto dar, je to akoby si mu hovoril: „Radosť, o ktorú sa usilujem (verš 10), nie je nádej na zbohatnutie vďaka veciam od teba. Neprišiel som k tebe kvôli tvojim veciam, ale kvôli tebe. A túto túžbu teraz zosilňujem a preukazujem vzdávaním sa vecí v nádeji, že sa budem tešiť viac z teba, nie z vecí. Tým, že ti dávam to, čo nepotrebuješ a z čoho by som sa mohol tešiť, ti hovorím úprimnejšie a autentickejšie: „Ty si môj poklad, nie tieto veci.“

Myslím, že toto znamená uctievať Boha darmi zlata, kadidla a myrhy.

Nech Boh vezme pravdu tohto textu a zobudí v nás túžbu po samotnom Kristovi. Nech zo srdca hovoríme: „Pán Ježiš, ty si Mesiáš, Kráľ Izraela. Všetky národy prídu a poklonia sa ti. Boh používa tento svet, aby videl, že ty si uctievaný. A preto, nech čelím akejkoľvek opozícii, s radosťou pripisujem autoritu a dôstojnosť tebe a prinášam ti dary, aby som ti povedal, že iba ty jediný môžeš uspokojiť moje srdce, nie tieto dary. “

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345