Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

8. december - Mesiáš pre mudrcov

Keď sa za čias kráľa Herodesa v judskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci z východu. Pýtali sa: Kde je ten práve narodený židovský kráľ?“(Mat 2:1-2)

 Na rozdiel od Lukáša nám Matúš nehovorí o pastieroch, ktorí prišli navštíviť Ježiša v stajni. On sa ihneď zameriava na cudzincov z východu, ktorí sa prišli pokloniť Ježišovi.

Matúš teda vykresľuje Pána Ježiša na začiatku aj na konci svojho evanjelia ako univerzálneho Mesiáša pre všetky národy, nie len pre Židov.

Tu sú tí, ktorí sa ako prví prišli pokloniť Ježišovi, mudrci či astrológovia nie z Izraela, ale z východu – možno z Babylónu. Boli to pohania, tí nečistí.

Na konci evanjelia Matúša sú posledné Ježišove slová: „Daná mi je všetka moc na nebi aj na zemi. Choďte teda a získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch.“

Toto nielen otvorilo dvere pohanom, aby sa tešili z Mesiáša, ale aj potvrdilo, že on je Mesiáš, pretože jedno z opakovaných proroctiev bolo, že národy a králi k nemu naozaj prídu ako k vládcovi sveta.

Napr. Izaiáš 60:3.verš: „Národy prídu k tvojmu svetlu a králi k tvojej vychádzajúcej žiare.“ Takže Matúš pridáva dôkaz k Ježišovmu mesiášstvu a ukazuje, že on je Mesiáš – kráľ a ten, v ktorom sa plnia sľuby – pre všetky národy, nielen pre Izrael.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345