Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

7. december - Pokoj tým, ktorých miluje

„Toto vám bude znamením: Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach. A hneď s anjelom sa zjavilo množstvo nebeských zástupov, ktoré chválili Boha a volali: Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom, ktorých on miluje“ (Luk 2:12-14)

 Pokoj komu? V chvále anjelov zaznela smutná nota. Pokoj ľuďom, na ktorých spočíva jeho priazeň. Pokoj ľuďom, ktorých miluje, ktorí sa mu páčia. Bez viery nie je možné páčiť sa Bohu. Takže Vianoce neprinášajú pokoj všetkým.

„Súd je v tom“, povedal Ježiš, „že svetlo prišlo na svet, ale ľudia milovali väčšmi tmu než svetlo, lebo ich skutky boli zlé“ (J 3:19). Alebo ako povedal zostarnutý Simeon, keď videl malého Ježiša: „Hľa, tento je určený mnohým v Izraeli na pád a na povstanie i na znamenie, ktorému budú odporovať… aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých sŕdc“ (Lk 2:34-35). Koľko veľa je tých, ktorí počas ponurých a chladných Vianoc niečo hľadajú, no nič nenachádzajú.

„Do svojho vlastného prišiel, ale jeho vlastní ho neprijali. Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi.“ Iba svojim učeníkom Ježiš povedal: „Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, ale ja vám ho dávam, nie ako svet dáva. Nech sa vám srdce neznepokojuje a neľaká.“

Ľudia, ktorí sa tešia z Božieho pokoja, čo prevyšuje každé poznanie, sú tí, ktorí vo všetkom s modlitbou a prosbou oznamujú svoje žiadosti Bohu.

Kľúč, ktorý odomyká pokladnicu Božieho pokoja, je viera v Božie sľuby. Pavol sa modlí: „Nech vás Boh nádeje naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere“ (Rim 15:13). A keď naozaj dôverujeme Božím sľubom a máme radosť, pokoj a lásku, potom je Boh oslávený.

Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom, ktorí sa mu páčia – ľuďom, ktorí mu veria.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345