Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

6. december - Odklon od Golgoty

Kým sa tam zdržiavali, nadišiel čas jej pôrodu. A porodila svojho prvorodeného syna. Zavinula ho do plienok a uložila do jasieľ, lebo v útulku pre nich nebolo miesta.(Luk 2:6-7)

 Teraz by si si mohol myslieť, že ak Boh tak riadi svet, ako použil celosvetové sčítanie ľudu k tomu, aby priviedol Máriu a Jozefa do Betlehema, určite mohol zaistiť, aby bolo pre nich v hostinci miesto.

Áno, mohol. A Ježiš sa mohol narodiť do bohatej rodiny. Na púšti mohol premeniť kameň na chlieb. V Getsemane si mohol na pomoc zavolať 10 tisíc anjelov. Mohol zostúpiť z kríža a zachrániť sa. Otázka nestojí tak, čo by Boh mohol urobiť, ale čo sa rozhodol urobiť podľa svojej vôle.

Božia vôľa bola, že hoci bol Kristus bohatý, kvôli tebe sa stal chudobný. Nápisy „OBSADENÉ“ nad všetkými motelmi v Betleheme tam viseli kvôli tebe. „Stal sa pre vás chudobným“ (2 Kor 8:9).

Boh riadi všetky veci – dokonca aj kapacity motelov – kvôli svojim deťom. Cesta na Golgotu začína nápismi v Betleheme „OBSADENÉ“ a končí pľuvancami a posmechom na kríži v Jeruzaleme.

A nesmieme zabúdať, že povedal: „Ak niekto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma“ (Mt 16:24).

Pripájame sa k nemu na ceste na Golgotu a počujeme ho hovoriť: „Spomeňte si na slová, ktoré som vám povedal: Sluha nie je väčší ako jeho pán. Ak mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás“ (J 15:20).

Tomu, kto nadšene vyhlási: „Pôjdem za tebou všade, kam sa len obrátiš“ (Mt 8:19), Ježiš odpovedá: „Líšky majú svoje nory a nebeské vtáky hniezda, Syn človeka však nemá kde hlavu skloniť“ (Mt 8:20).

Áno, Boh sa mohol postarať o to, aby mal Pán Ježiš pri svojom narodení miesto. No to by bol odklon od cesty na Golgotu.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345