Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

5. december - Pre malý Boží ľud

V tých dňoch cisár Augustus vydal príkaz vykonať súpis ľudu na celom svete. Tento prvý súpis sa konal, keď v Sýrii vládol Kyrenios. A všetci sa šli dať zapísať – každý do svojho mesta. Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazareta do Judska, do Dávidovho mesta Betlehema, lebo pochádzal z domu a rodu Dávida, aby sa zapísal so svojou snúbenicou Máriou, ktorá bola v požehnanom stave“ – Lk 2:1-5

 Rozmýšľal si niekedy nad tým, aké je to úžasné, že Boh dopredu rozhodol, že Mesiáš sa narodí v Betleheme (ako to ukazuje proroctvo v Micheášovi 5); a že to zariadil tak, že keď prišiel čas, Mesiášova matka a zákonný otec žili v Nazarete; a že aby sa naplnilo jeho slovo a aby počas týchto prvých Vianoc prišli do Betlehema dvaja ľudia, Boh dal do srdca cisára Augusta myšlienku, aby sa občania celého Rímskeho sveta zapísali každý vo svojom meste?

Cítil si sa niekedy – ako ja – malý a bezvýznamný vo svete 7 miliárd ľudí, kde sa všetky správy krútia okolo veľkých politických, ekonomických a spoločenských hnutí a významných ľudí, ktorí majú veľkú moc a prestíž?

Ak áno, nedovoľ, aby ťa to zronilo či urobilo nešťastným, pretože v Písme je implicitne uvedené, že všetky obrovské politické sily a industriálne komplexy – bez toho, aby o tom vedeli – sú riadené Bohom; nie kvôli nim, ale kvôli Božiemu „malému“ ľudu – malej Márii a malému Jozefovi, ktorí sa museli dostať z Nazareta do Betlehema. Boh riadi dianie tak, aby žehnal svoje deti.

Nemysli si, že ak zažívaš nepriazeň, znamená to, že Pánova ruka je krátka. Nie je to naša prosperita, ale naša svätosť, o ktorú celým srdcom máme usilovať. A podľa toho Boh riadi celý svet. Ako hovorí Príslovie 21:1: „Srdce kráľa je ako prúd vody v Hospodinovej ruke, odvedie ho, kamkoľvek chce“.

On je veľký Boh pre malých ľudí a my máme obrovský dôvod tešiť sa, že bez svojho vedomia všetci králi, prezidenti, premiéri a kancelári sveta nasledujú zvrchované dekréty nášho nebeského Otca, aby sme my, jeho deti, boli premieňaní na obraz jeho Syna Ježiša Krista.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345