Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

4. december - Dlho očakávaná návšteva

„Požehnaný Pán, Boh Izraela, lebo navštívil a vykúpil svoj ľud a vzbudil nám mocného Spasiteľa v dome svojho služobníka Dávida, ako oddávna hovoril ústami svojich prorokov, že nás oslobodí od našich nepriateľov a z rúk všetkých, čo nás nenávidia“ – Lk 1:68-71

 V týchto Zachariášových slovách v Lukášovi 1 si všimni dve pozoruhodné veci.

Prvá je, že pred deviatimi mesiacmi nemohol Zachariáš uveriť, že jeho žena bude mať dieťa. Teraz je taký naplnený Svätým Duchom a taký istý Božím vykúpujúcim dielom v prichádzajúcom Mesiášovi, že to hovorí v minulom čase. Pre myseľ, ktorá verí, je zasľúbený čin Boha ako hotová vec. Zachariáš sa naučil brať Boha za slovo a preto má pozoruhodnú istotu: „Boh nás navštívil a vykúpil!“

Druhá je, že príchod Mesiáša Ježiša je návštevou Boha na tomto svete: „Boh Izraela navštívil a vykúpil svoj ľud.“ Celé stáročia Židia trpeli v presvedčení, že Boh sa niekam utiahol: prorocký duch ustal a Izrael padol do rúk Ríma. A všetok zbožný ľud v Izraeli očakával na Božie navštívenie. Lukáš nám v 2:25 hovorí, že zbožný Simeon „očakával potechu Izraela“. A v Lukášovi 2:38 modlitebníčka Anna „očakávala vykúpenie Jeruzalema“.

Boli to dni veľkého očakávania. A teraz sa dlho očakávaná Božia návšteva mala udiať – vskutku mal prísť tak, ako to nikto nečakal.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345