Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

3. december - Máriin zvelebený Boh

„Velebí moja duša Pána a môj duch zajasal v Bohu, mojom Spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice.

Hľa, odteraz ma budú blahoslaviť všetky pokolenia, pretože veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno, a jeho milosrdenstvo je z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja.

Prejavil silu svojím ramenom; rozptýlil tých, čo v srdci pyšné zmýšľajú; mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. Hladných nasýtil dobrotami a boháčov prepustil naprázdno.

Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na milosrdenstvo, ako sľúbil našim otcom: Abrahámovi a jeho potomstvu naveky“ – Luk. 1:46-55

 Mária na Bohu jasne vidí tú najpozoruhodnejšiu vec: chystá sa zmeniť smerovanie celých ľudských dejín. Práve sa idú začať tri najdôležitejšie desaťročia v čase.

A kde je Boh? Zaoberá sa dvomi neznámymi pokornými ženami – jedna je stará a nemá deti (Alžbeta), druhá je mladá a je to panna (Mária). Máriu – pokornú milovníčku - táto vízia Boha tak dojíma, že začne spievať – jej pieseň sa stala známa ako „Magnifikát“ (Lk 1:46-55).

V Lukášových záznamoch sú Mária a Alžbeta úžasné hrdinky. Veľmi miluje vieru týchto žien. Zdá sa, že to, čo ho najviac dojíma a čo chce zdôrazniť aj Teofilovi, svojmu vznešenému čitateľovi, je poníženosť a radostná pokora Alžbety a Márie.

Alžbeta hovorí: „Ako to, že matka môjho Pána prichádza ku mne?“ (Lk 1:43). A Mária hovorí: „Zhliadol na poníženosť svojej služobnice“ (Lk 1:48).

Jediní ľudia, ktorých duša dokáže skutočne zvelebovať Pána, sú ľudia ako Alžbeta a Mária – ľudia, ktorí uznávajú svoju poníženosť a sú uchvátení zhovievavosťou zvelebeného Boha.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345