Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

1. december - Čo chce Ježiš tieto Vianoce?

„Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja; aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, pretože si ma miloval ešte pred stvorením sveta“ – Ján 17:24.

 Čo chce Pán Ježiš tieto Vianoce?

Jeho odpoveď môžeme vidieť v jeho modlitbách. O čo prosí Boha? Jeho najdlhšia modlitba je v Jánovom evanjeliu 17. Kapitole. Vyvrcholenie jeho túžby je vo verši 24.

Medzi všetkými nehodnými hriešnikmi vo svete sú tí, ktorých dal Boh Ježišovi. To sú tí, ktorých Boh pritiahol k Synovi (Ján 6:44, 65). Sú to kresťania – ľudia, ktorí „prijali“ Ježiša ako ukrižovaného a vzkrieseného Spasiteľa a Pána a ako Poklad ich života (Ján 1:12; 3:17; 6:35; 10:11, 17-18; 20-28). Ježiš vraví, že chce, aby boli s ním.

Niekedy počujeme ľudí hovoriť, že Boh stvoril človeka, lebo bol osamelý: „Boh nás stvoril, aby sme boli s ním.“ Súhlasí s týmto tvrdením Ježiš? Nuž, hovorí, že naozaj chce, aby sme boli s ním! Áno, ale prečo? Rozmýšľajte o celom verši. Prečo Pán Ježiš chce, aby sme s ním boli?

...aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, pretože si ma miloval ešte pred stvorením sveta.

To by bol čudný spôsob vyjadrenia jeho osamelosti. „Chcem, aby boli so mnou, aby videli moju slávu.“ V skutočnosti tým nevyjadruje svoju osamelosť, ale jeho záujem o uspokojenie našich túžob.

Ježiš nie je osamelý. Spolu s Otcom a Duchom sú nesmierne spokojní v spoločenstve Trojice. To my, a nie On, po niečom prahneme. Pán Ježiš na Vianoce chce, aby sme prežívali to, na čo sme boli stvorení – aby sme videli a vychutnávali si jeho slávu.

Kiež by Boh spôsobil, aby nám to preniklo do sŕdc! Ježiš nás stvoril (Ján 1:3), aby sme videli jeho slávu.

Tesne predtým, ako ide na kríž, úpenlivo Otcovi predkladá svoje najhlbšie túžby: „Otče, chcem (túžim po tom), aby boli so mnou, kde som ja, aby videli moju slávu.“

No to je len polovica toho, po čom Ježiš túži v týchto záverečných vrcholných veršoch svojej modlitby. Práve som spomenul, že sme boli v skutočnosti stvorení, aby sme videli a vychutnávali si jeho slávu. Je to to, čo chce – aby sme nielen videli jeho slávu, ale vychutnávali si ju, mali z nej pôžitok, tešili sa z nej, starostlivo si ju uchovávali, milovali ju? Rozmýšľajte o poslednom 26. verši:

Ohlásil som im tvoje meno a ešte ho ohlásim, aby v nich bola láska, ktorou si ma miloval a aby som ja bol v nich.

To je záver tejto modlitby. Aký je Ježišov najvyšší cieľ pre nás? Nie aby sme iba videli jeho slávu, ale aby sme ho milovali rovnakou láskou, akou ho miluje Otec: „aby v nich bola láska, ktorou si ma miloval a aby som bol ja v nich.“

Ježišova túžba a cieľ je, aby sme videli jeho slávu a potom dokázali milovať to, čo vidíme, rovnakou láskou, akú má Otec voči Synovi. A nemyslí tým, že ju máme iba imitovať. Myslí tým, že Otcova láska voči Synovi sa stane našou – že budeme Syna milovať láskou Otca – tou láskou, akú má Otec k Synovi. Toto v našom živote koná a spôsobuje Duch: Lásku k Synovi cez Otca skrze Ducha.

Ježiš chce najviac na Vianoce to, aby sa jeho vyvolení zhromaždili a dostali to, čo najviac chcú – aby videli jeho slávu a vychutnávali si ju rovnako, ako si Otec vychutnáva slávu svojho Syna.

To, čo chcem tieto Vianoce najviac, je pridať sa k vám (a k mnohým ďalším) v tom, že uvidíme Krista v jeho plnosti a spolu dokážeme milovať to, čo vidíme láskou, ktorá ďaleko presahuje naše vlastné rozpačité ľudské schopnosti. Toto je naším cieľom v týchto adventných úvahách. Spoločne chceme vidieť a vychutnávať si toho Ježiša, ktorého prvý „advent“ (príchod) oslavujeme a ktorého druhý advent očakávame.

O to sa za nás Pán Ježiš modlí tieto Vianoce: „Otče, ukáž im moju slávu a daj im radosť, aby sa vo mne radovali rovnako ako sa vo mne raduješ ty.“ Nech vidíme Krista Božími očami a vychutnávame si ho Božím srdcom. To je podstata neba. Toto je dar, ktorý prišiel Kristus kúpiť pre hriešnikov za cenu svojej smrti namiesto nás.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345