Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

30. november - Triumfujúca potupa kríža

Ani nie preto, aby samého seba viackrát obetoval ako veľkňaz, ktorý rok čo rok vchádza do svätyne s cudzou krvou.  Veď ináč by bol musel od založenia sveta trpieť mnohokrát. On sa však zjavil teraz na konci vekov, raz a navždy, aby obetovaním seba zničil hriech. (Židom 9:25-26)

Nepovažujeme za samozrejmosť, že by v nebi mali byť hriešnici vítaní.

Boh je svätý, čistý a dokonale spravodlivý. Celý príbeh Biblie však spočíva v tom, ako je možné, že tak veľký a svätý Boh víta vo svojej priazni tak špinavých a nesvätých ľudí, ako si ty a ja. Ako sa to môže diať?

List Židom 9:25 hovorí, že Kristova obeť za hriechy nie je rovnakou obeťou, akú prinášali židovskí veľkňazi. Každoročne vchádzali do svätyne a prinášali zvieracie obety ako odčinenie za hriechy ľudu. Avšak tieto verše hovoria, že nevstúpil na nebesia, aby sa „opätovne obetoval...veď inak by musel trpieť znovu a znovu od stvorenia sveta.“ (Židom 9:26)

Ak by Kristus nasledoval vzor kňazov, musel by zomierať každý rok. A keďže hriechy, ktoré sa majú zakryť, zahŕňajú aj hriechy Adama a Evy, musel by začať svoje každoročné umieranie pri založení sveta. Avšak pisateľ to považuje za nemysliteľné.

Prečo je to nemysliteľné? Pretože by tým smrť Božieho Syna vyzerala slabo a neúčinne. Ak by sa opakovala rok čo rok po celé stáročia, aké by to bolo víťazstvo? V čom by sme videli nekonečnú hodnotu Jeho obete? Stratila by sa v potupnom každoročnom utrpení a smrti.

Na kríži bola prítomná potupa, ale išlo o víťaznú potupu. Ježiš „pohrdol potupou a posadil sa na pravici Božieho trónu.“ (Židom 12:2)

Toto je evanjelium o Kristovej sláve, ktorý je obrazom Božím (2. Kor.4:4). Modlím sa, aby bez ohľadu na to, ako veľmi si pošpinený alebo znesvätený hriechom, si uvidel svetlo tejto slávy a uveril mu.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345