Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

28. november - Koreň nevďačnosti

„...že hoci poznali Boha, neoslavovali Ho ako Boha a neďakovali Mu, ale v mudrovaní upadli do prevrátenosti a ich nerozumné srdce sa zatemnilo.“ (Rim.1:21)

Keď v ľudskom srdci vzíde vďačnosť voči Bohu, On je velebený ako bohatý zdroj nášho požehnania. Je uznaný ako Darca a Dobrodinec, a preto ako slávny. Ale keď v našich srdciach vďačnosť za obrovskú Božiu dobrotu nevzíde, pravdepodobne to znamená, že mu nechceme vzdať chválu a velebiť Ho ako nášho Dobrodinca.

Existuje veľmi dobrý dôvod, prečo ľudské bytosti zo svojej podstaty nechcú velebiť Boha ani Ho oslavovať ako svojho Dobrodinca. Dôvod je ten, že to uberá na našej vlastnej sláve a všetci ľudia zo svojej podstaty milujú svoju vlastnú slávu viac ako tú Božiu.

Koreňom každej nevďačnosti je láska k vlastnej veľkosti. Skutočná vďačnosť uznáva, že sme príjemcami nezaslúženého majetku. Sme žobrákmi a mrzákmi, ktorí sa opierajú o barlu Ježiša Krista v tvare kríža. Sme bezvládnymi a žijeme minútu za minútou na umelej pľúcnej ventilácii Božieho milosrdenstva. Sme deťmi, ktoré spia v nebeskom kočíku.

Prirodzený človek bez spásonosnej milosti nenávidí premýšľanie o sebe v týchto obrazoch: nehodný príjemca, mrzák, bezvládny, dieťa. Oberajú ho o jeho slávu tým, že všetko pripisujú Bohu.

Preto pokiaľ človek miluje svoju slávu, cení si svoju sebestačnosť, nenávidí premýšľanie o sebe ako o niekom, kto je hriešne chorý a bezmocný, nikdy nepocíti skutočnú vďačnosť voči pravému Bohu a nikdy Ho nebude velebiť tak, ako by mal. Bude velebiť jedine seba.

Ježiš povedal: „Nepotrebujú lekára zdraví, ale chorí; neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnych.“ (Marek 2:17)

Ježiš neprišiel slúžiť tým, ktorí trvajú na tom, že nič nepotrebujú. Dožaduje sa niečoho veľkého: Aby sme uznali, že nie sme veľkými. To je zlá správa pre arogantných, ale sú to sladké slová pre tých, ktorí sa vzdali svojej hrdosti o vlastnej sebestačnosti a hľadajú Boha.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345