Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

27. november - Ako velebiť Boha

Ja piesňou budem chváliť meno Hospodinovo a velebiť Ho budem chválospevom. (Žalm 69:31)

Existujú dva druhy zväčšovania: mikroskopické a teleskopické. Vďaka prvému vidíme menšiu vec väčšou ako v skutočnosti je. Vďaka druhému začíname vidieť veľkú vec tak veľkou, ako v skutočnosti je.

Keď Dávid hovorí, že bude velebiť Boha chválospevom, neznamená to, že bude robiť malého Boha väčším ako v skutočnosti je. Znamená to, že sa pokúsi urobiť veľkého Boha tak veľkým, akým v skutočnosti je.

Nie sme povolaní byť mikroskopmi. Sme povolaní byť teleskopmi, ďalekohľadmi. Kresťania nie sú povolaní byť podvodníkmi, ktorí chvália svoj produkt aj napriek tomu, keď vedia, že produkt konkurencie je oveľa lepší. Nie je nič a nikto vyvýšenejší ako Boh. A tak povolaním tých, ktorí milujú Boha, je, aby predstavovali Jeho veľkosť tak veľkou, aká v skutočnosti je.

Preto existujeme, preto sme boli spasení. Ako hovorí Peter v 1. Petra 2:9: „Ale vy ste vyvoleným rodom, kráľovským kňazstvom, svätým národom, ľudom Jemu vlastným, aby ste zvestovali cnostné skutky Toho, ktorý vás povolal z tmy do svojho predivného svetla.“

Celá povinnosť kresťana môže byť zhrnutá do tohto: Cítiť, myslieť a konať tak, aby Boh vyzeral taký úžasný, aký v skutočnosti je. Buď pre svet ďalekohľadom nekonečného žiariaceho bohatstva Božej slávy.

To je to, čo pre kresťana znamená velebiť Boha. Nemôžeš však velebiť to, čo si nevidel alebo na čo si rýchlo zabudol.

Našou prvoradou úlohou je preto vidieť a pamätať na Božiu veľkosť a dobrotu. Modlime sa preto k Bohu, aby osvietil oči nášho srdca (Efez.1:18) a kážme našim dušiam: „Dobroreč, duša moja, Hospodinovi a nezabúdaj na žiadne Jeho dobrodenia!“ (Žalm 103:2)

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345