Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

26. november - Ježiš sa modlí za nás

A preto môže aj dokonale spasiť tých, čo prostredníctvom neho prichádzajú k Bohu, lebo žije neustále, aby sa za nich prihováral. (Židom 7:25)

Je povedané, že Kristus je schopný spasiť dokonale - naveky - žije a prihovára sa za nás. Inými slovami, nebol by schopný nás naveky zachrániť, keby sa za nás naveky neprihováral.

To znamená, že naša spása je zabezpečená tak isto ako je nezničiteľné Kristovo kňazstvo. Preto sme potrebovali kňaza oveľa väčšieho ako akéhokoľvek ľudského kňaza. Kristovo božstvo a Jeho vzkriesenie z mŕtvych nám zaisťuje Jeho nezničiteľné kňazstvo.

To znamená, že by sme nemali hovoriť o našej spáse tak, ako to často robíme - akoby sme raz v rámci aktu rozhodnutia sa niečo urobili a Kristus tiež raz niečo urobil, keď zomrel a vstal z mŕtvych, a to je všetko. To nie je všetko.

Práve dnes som spasený večným Ježišovým prihováraním sa v nebi. Ježiš sa za nás modlí a ide o podstatnú vec v našej spáse.

Sme večne spasení večnými modlitbami (Rim.8:34) a Ježišovou obhajobou (1.Jána 2:1) ako nášho Veľkňaza. Modlí sa za nás a Jeho modlitby sú vypočuté, pretože sa na základe svojej dokonalej obete modlí dokonale.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345