Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

24. november - Pevne uchop svoju nádej

A pretože Boh chcel dedičom prisľúbenia presvedčivo dokázať nezmeniteľnosť svojho rozhodnutia, zaručil sa prísahou, aby sme v týchto dvoch nezmeniteľných veciach, v ktorých Boh nemôže klamať, mali silné povzbudenie my, čo sme našli útočisko v tom, že sa budeme verne pridŕžať ponúkanej nádeje. (Židom 6:17-18)

Prečo nás pisateľ listu Židom povzbudzuje, aby sme sa pevne držali svojej nádeje? Ak je konečná radosť našej nádeje získaná a nezmeniteľne zabezpečená Ježišovou krvou, prečo nám Boh hovorí, aby sme ju pevne uchopili?

Odpoveď je táto:

  • To, čo nám Kristus kúpil svojou smrťou, nebola sloboda od nutnosti uchopiť nádej pevne, bola to uschopňujúca moc, uchopiť ju pevne.
  • To, čo kúpil, nebolo anulovanie našej vôle, aby sme ju nemuseli uchopiť pevne, bola to zmocňujúca premena našej vôle, aby sme ju chceli uchopiť pevne.
  • To, čo kúpil, nebolo zrušenie prikázania uchopiť ju pevne, bolo to naplnenie prikázania uchopiť ju pevne.
  • To, čo kúpil, nebolo koncom nabádania, bolo to víťazstvo nabádania.

Zomrel, aby si urobil presne to, čo urobil Pavel v liste Filipským 3:12: „Niežeby som už dosiahol, alebo bol už dokonalý, ale snažím sa, či ozaj uchvátim, pretože ma Ježiš Kristus uchvátil.“ Nie je to hlúposť, ale evanjelium, povedať hriešnikovi, aby vykonal to, na čo ho Kristus môže zmocniť, konkrétne, aby vložil svoju nádej do Boha.

Z celého srdca ťa teda nabádam: Načiahni sa a uchop to, do čoho ťa  zmocňuje Kristus. Uchop to z celej sily, z Jeho sily. Uchop Jeho krvou vykúpený dar tvojej poslušnosti.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345