Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

22. november - Kľúč k duchovnej zrelosti

Tuhý pokrm je pre dokonalých, pre tých, čo majú návykom vycvičené zmysly na rozlišovanie dobrého a zlého. (Židom 5:14)

Toto je úžasné. Nech ti to neujde. Môže ti to zachrániť roky premárneného života!

Tento verš hovorí, že ak chceš dozrieť, pochopiť a oceniť pevné učenie Slova, potom bohaté, výživné a cenné mlieko Božích zasľúbení v evanjeliu musí premieňať tvoje morálne zmysly - tvoju duchovnú myseľ - tak, aby si dokázal rozlíšiť medzi dobrom a zlom.

Zarážajúcou pravdou je, že ak máš problém s pochopením Melchisedeka v knihe Genezis a pochopením listu Židom, môže to byť tým, že sleduješ pochybné televízne programy. Ak máš problém s teológiou vyvolenia, môže to byť tým, že stále používaš niektoré pochybné pracovné praktiky. Ak máš problém s Boho-centrickým dielom Krista na kríži, môže to byť tým, že miluješ peniaze, míňaš príliš veľa a dávaš príliš málo.

Cesta k duchovnej zrelosti a k prijímaniu tvrdého biblického pokrmu nie je o tom, že sa najskôr staneš inteligentným človekom, ale že sa staneš poslušným človekom. To, čo robíš s alkoholom, sexom, peniazmi, voľným časom, jedlom a počítačmi a spôsobmi, s akými sa správaš k iným ľuďom, súvisí skôr s tvojou schopnosťou prijímať tvrdý pokrm ako s tým, kam chodíš do školy alebo aké knihy čítaš.

Je to nesmierne dôležité, pretože v našej vysoko technologickej spoločnosti sme náchylní myslieť si, že vzdelanie - obzvlášť intelektuálne vzdelanie - je kľúčom k zrelosti. Existuje veľa profesorov, ktorí sa dusia svojou duchovnou nezrelosťou ohľadom Božích vecí. A existuje mnoho menej vzdelaných svätých, ktorí sú hlboko zrelí a môžu sa s potešením a úžitkom živiť najhlbšími vecami Božieho slova.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345