Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

21. november - Gravitácia vďačnosti

Toto však vedz, že v posledných dňoch nastanú ťažké časy.  Ľudia budú totiž sebeckí, milovníci peňazí, chvastaví, spupní, rúhaví, rodičom neposlušní, nevďační, bezbožní... (2.Tim.3:1-2)

Všimni si, ako ide nevďačnosť ruka v ruke s pýchou, zneužívaním a neposlušnosťou.

Na inom mieste Pavol hovorí: „ani mrzkosť, ani bláznivé reči a vtipkovanie - čo sa nepatrí; ale radšej dobrorečenie.“ (Efez. 5:4). Zdá sa, že vďačnosť je opakom ohavnosti a násilia.

Je to tak preto, že pocit vďačnosti je vyjadrením skromnosti, nie pýchy. Vyvyšuje niekoho iného, nie seba. Vychádza z radostného, nie z nahnevaného alebo zatrpknutého srdca. Zatrpknutá vďačnosť je protirečiaci si výraz.

Kľúčom k odomknutiu srdca pre vďačnosť a prekonanie zatrpknutosti, ohavnosti, neúcty a násilia je pevná  viera v Boha, Stvoriteľa, Udržiavateľa, Poskytovateľa a Darcu nádeje. Ak mu neveríme, a nie sme mu  hlboko zaviazaní za všetko, čo máme a v čo dúfame, že budeme mať, potom samotný prameň vďačnosti vyschne.

Z toho môžeme usudzovať, že za nárastom násilia, rúhania, ohavnosti a neposlušnosti v posledných časoch je problém s Bohom. Základným problémom je neschopnosť cítiť vďačnosť voči nemu na všetkých úrovniach našej bytosti.

Keď prameň vďačnosti voči Bohu prameniaci na vrchole hory vysychá, čoskoro začnú vysychať aj všetky jazierka vďačnosti pod horou. A keď sa vytráca vďačnosť, narastá panstvo samého seba, ktoré si dopraje čoraz viac skazenosti pre vlastné potešenie.

Modli sa za veľké prebudenie skromnej vďačnosti.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345