Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

17. november - Zmena je možná

A oblečte si nového človeka, stvoreného podľa Božieho obrazu v spravodlivosti a svätosti pravdy. (Efez. 4:24)

Byť kresťanom znamená, že zmena je možná. Je to hlboká a zásadná zmena. Je možné byť dobrosrdečným, hoci si predtým bol bezcitným a necitlivým. Je možné prestať byť ovládaný horkosťou a hnevom. Je možné  stať sa milujúcou osobou bez ohľadu na minulosť, z ktorej pochádzaš.

Biblia tvrdí, že Boh je rozhodujúcim faktorom pri formovaní nás v niekoho, kým by sme mali byť. Biblia s úžasnou priamočiarosťou hovorí, že máme odhodiť všetku zlobu a byť milosrdnými (Efez. 4: 31–32). Nehovorí: „Ak môžete...“, alebo: „Ak boli vaši rodičia milosrdní...”, alebo: „Ak ste neboli veľmi týraní...“ Hovorí: „ Buďte...milosrdní.“

Je to úžasne oslobodzujúce. Oslobodzuje nás to od nebezpečných predsudkov, ktoré tvrdia, že zmeniť sa je nemožné. Oslobodzuje nás to od bezmyšlienkovitého  prijímania názorov, že prostredie, z ktorého pochádzame, určuje náš osud.

Božie príkazy vždy prinášajú oslobodenie, ponúkajú život-premieňajúcu pravdu, ktorej máme veriť. Napríklad:

  • Boh si nás adoptoval ako svoje deti.

 Máme nového Otca a novú rodinu. Táto skutočnosť láme predsudky voči rodine, z ktorej pochádzame. „Ani otcom nevolajte nikoho na zemi, lebo len jeden je váš Otec, ten nebeský.“ (Matúš 23:9).

  • Boh nás miluje ako svoje deti.

Sme „milované deti“ (Efez.5:1). Príkaz napodobňovať Božiu lásku nevisí len tak vo vzduchoprázdne, ale prichádza s mocou: "Napodobňujte teda Boha ako milované deti." "Miluj!" je príkaz a byť milovaný Bohom je silou k tomu.

  • Boh nám odpustil v Kristovi.

Buďte milosrdní a odpúšťajte tak, ako aj vám Boh odpustil v Kristovi. (Efez.4:32). To, čo Boh urobil v Kristovi, je mocou pre možnosť zmeny. Prikázanie byť milosrdným, má viac čo dočinenia s tým, čo pre teba urobil Boh, než čo pre teba urobila tvoja mama alebo tvoj otec. Takéto prikázanie znamená, že sa môžeš zmeniť.

  • Kristus ťa miloval a vydal seba samého za teba.

„...žite v láske, ako aj Kristus miloval nás a vydal samého seba za nás...“ (Efez. 5:2). Toto prikázanie prichádza s pravdou, ktorá má moc premieňať život. Kristus ťa miloval. V okamihu, keď prichádza príležitosť milovať a nejaký hlas ti vraví: „Nie si milujúci človek,“ môžeš povedať, že, „Kristova láska voči mne zo mňa robí nového človeka. Jeho príkaz milovať je pre mňa rovnako uskutočniteľný, ako Jeho zasľúbenie lásky voči mne.“

Nemajte predsudky. Verte, že zmena je možná. Boh je živý. Kristus vstal z mŕtvych. Jeho zasľúbenia sú pravdivé.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345