Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

16. november - Keď som ustarostený

Na Neho uvaľte všetky svoje starosti, lebo On sa o vás stará. (1.Petra 5:7)

Existuje zasľúbenie vhodné na každý hriech, ktorý ťa láka, a na každú formu nevery, ktorá ťa prepadne a znepokojí. Napríklad:

  • Keď sa obávam, že budem chorý, bojujem s neverou zasľúbením: „Mnoho bied má spravodlivý, lež zo všetkých ho vytrhuje Hospodin.“ (Žalm 34:19). Prísľub, ktorý prijímam s chvením: „No nielen to, ale sa chválime aj súženiami, lebo vieme, že súženie vedie k vytrvalosti, vytrvalosť k osvedčenosti, osvedčenosť k nádeji. A nádej nezahanbuje, lebo láska Božia je nám rozliata v srdciach skrze Ducha Svätého, ktorý je nám daný. (Rim.5:3-5)
  • Keď sa obávam staroby, bojujem s neverou zasľúbením: „Ja som až do vašej staroby ten istý, až do šedín vás budem nosiť. Ja som učinil, ja i dvíham, ja ponesiem i zachránim.“ (Izaiáš 46:4)
  • Keď sa obávam, že zomriem, bojujem s neverou zasľúbením: „Nikto z nás totiž nežije sebe a nikto sebe neumiera. Lebo ak žijeme, Pánovi žijeme, ak umierame, Pánovi umierame. A tak či žijeme, či umierame, Pánovi sme. “ (Rim.14:7-9)
  • Keď sa obávam, že stroskotám vo viere a odpadnem od Boha, bojujem s neverou zasľúbením: „A som presvedčený, že Ten, ktorý počal vo vás dobré dielo, aj ho dokoná až do dňa Krista Ježiša.“ (Filip.1:6) . Tiež: „Preto aj môže dokonale spasiť tých, čo skrze Neho pristupujú k Bohu, keďže vždy žije, aby sa prihováral za nich.“ (Židom 7:25)

Pusťme sa teda do boja, nie s inými ľuďmi, ale s vlastnou neverou. Je koreňom úzkosti, ktorá je zase koreňom mnohých ďalších hriechov. Upriamme náš zrak na vzácne a veľké Božie zasľúbenia. Zober Bibliu, pros Ducha Svätého o pomoc, vlož tieto zasľúbenia do svojho srdca a bojuj dobrý boj - ži vierou v budúcu milosť.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345