Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

15. november - Slová do boja

Neboj sa, veď som s tebou, neobzeraj sa, veď ja som tvoj Boh, posilním ťa a určite ti pomôžem, veď ťa podopieram spravodlivou pravicou. (Izaiáš 41:10)

Keď sa obávam urobiť nejaký riskantný nový počin alebo mám pred sebou neznáme stretnutie, bojujem s neverou jedným z mojich najčastejšie používaných zasľúbení: Izaiáš 41:10.

V deň, keď som odišiel na tri roky študovať do Nemecka, otec mi zavolal na diaľku z New Yorku a po telefóne mi dal zasľúbenie tohto verša. Tri roky som si ho musel citovať veľmi mnoho krát, aby som sa dostal cez obdobia obrovského stresu.

Keď je motor mojej mysle v neutrále, hučanie prevodovky znie zvukom Izaiáša 41:10. Milujem ten verš. Samozrejme, nie je jedinou zbraňou v arzenáli mojej viery.

Keď sa obávam o to, že moja služba je zbytočná a prázdna, bojujem proti nevere zasľúbením z Izaiáša 55:11: „...tak bude moje slovo, ktoré vychádza z mojich úst: nenavráti sa ku mne prázdne, ale vykoná, čo sa mne páči, úspešne spraví, na čo ho posielam.“

Keď sa obávam o to, že som príliš slabým, aby som spravil svoju prácu, bojujem s neverou Kristovým zasľúbením: „Dosť máš na mojej milosti; lebo (moja) moc sa v slabosti dokonáva.“ (2.Kor.12:9).

Keď sa obávam urobiť rozhodnutie, ktoré musím urobiť ohľadom mojej budúcnosti, bojujem s neverou zasľúbením: „Vyučím ťa a ukážem ti cestu, po ktorej kráčať máš, radiť ti chcem a moje oko bude bdieť na tebou.“ (Žalm 32:8).

Keď sa bojím postaviť sa čelom voči výzvam, bojujem s neverou zasľúbením: „Čo teda povedať na to? Keď Boh za nás, kto proti nám?“ (Rim.8:31).

Keď sa obávam o blaho svojich milovaných, bojujem s neverou zasľúbením, že ak ja, hoci som zlý, viem dávať dobré veci svojim deťom, „o čo skôr dá dobré veci váš Otec nebeský tým, čo Ho prosia! (Matúš 7:11).

Takže vo všetkých okolnostiach bojuj s neverou pomocou zasľúbení v Písme. Pomáha v tom mať pripravenú jednu hlavnú, ústrednú zbraň. A pre mňa to je Izaiáš 41:10: „Neboj sa, lebo ja som s tebou, nepozeraj ustrašene vôkol seba, lebo ja som Boh tvoj! Posilním ťa a pomôžem ti,  podopriem ťa svojou spásonosnou pravicou.“ Vzácny, prevzácny prísľub!

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345