Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

14. november - Zázrak stvorenia

Niekto však povie: „Ako sú mŕtvi kriesení? V akom tele prídu?“ Nerozumný! Čo ty seješ, neožije, ak neodumrie. A čo seješ, neseješ ako telo, ktoré má vzniknúť, ale holé zrno, či pšenice, alebo niečoho iného. Boh mu však dáva telo, ako sám chcel, a každému semenu jeho vlastné telo. (1.Kor.15:35-38)

Zachytával som v Písme drobnosti, ktoré poukazujú na Božiu dôvernú účasť v stvorení.

Napríklad v 1. Korintským 15:38 Pavel porovnáva, ako je semeno zasadené v jednej forme a vychádza v inej forme, s „telom“ odlišným od všetkých ostatných tiel. Hovorí: „Boh mu dáva telo, aké sám chce, a každému semenu jeho vlastné telo.“ (Pôvodný text nehovorí, že dáva každému „druhu“ semena telo, ale každému jednému semenu svoje vlastné telo!).

Pavel tu neučí o evolúcii, ale ukazuje, ako považuje Božiu dôvernú účasť v stvorení za samozrejmosť. Pavel si zjavne nedokáže predstaviť, že by sa malo uvažovať o nejakom prírodnom procese bez toho, aby to neurobil Boh.

Tiež v Žalme 94:9 sa hovorí: „Či nepočuje Ten, ktorý vám vsadil ucho? Či nevidí Ten, ktorý oko utvoril?“ Žalmista predpokladá, že Boh bol Dizajnérom oka a že navrhol spôsob, akým je ucho zasadené do hlavy, aby mohlo vykonávať svoju funkciu.

Keď žasneme nad zázrakom ľudského oka a pozoruhodnou stavbou ucha, nežasneme nad procesom náhody, ale nad myslením, tvorivosťou a mocou Boha.

Podobne je to v Žalme 95:5: „Jeho je more - On ho učinil; aj pevnina, čo Jeho ruky utvorili.“ Boží stvoriteľský vklad do vytvárania pevniny a mora je také, že má nárok si ho privlastniť.

Nie je to tak, že by sa to nejakým neosobným spôsobom dalo do pohybu pred miliardou rokov. On je tým, kto to vlastní, pretože to stvoril. Je to práca Jeho rúk a nesie znaky autorstva svojho Stvoriteľa, podobne ako umelecké dielo patrí tomu, kto ho maľoval, kým ho nepredá alebo nedaruje.

Poukazujem na tieto veci nie preto, aby sa tým vyriešili všetky problémy spojené s pôvodom druhov, ale aby som ťa vyzval, aby pri všetkom svojom pozorovaní a obdivovaní zázrakov sveta si si plne uvedomoval Boha, vyvyšoval ho a bol ním nasýtený.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345