Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

12. november - Ako satan slúži Bohu

Ajhľa, blahoslavíme vytrvalých. O Jóbovej vytrvalosti ste počuli, a videli ste aj to, aký koniec mu pripravil Pán, lebo ľútostivý je Pán a milosrdný. (Jakub 5:11)

Za každou chorobou a postihnutím je konečná Božia vôľa. Niežeby do toho nebol zapojený satan - je pravdepodobne vždy takým či onakým spôsobom zapojený s deštruktívnym zámerom (Skutky 10:38). Jeho moc však nie je rozhodujúca. Nemôže konať bez Božieho povolenia.

To je jedným z bodov Jóbovej nemoci. Text objasňuje, že keď na Jóba prišla choroba, „satan...Jóba ranil zhubným vredom“ (Jób 2:7). Jeho manželka na neho naliehala, aby Boha preklial. Jób však povedal: „Dobré prijímame od Boha, a zlé by sme nemali prijímať?“ (Jób 2:10). A opäť inšpirovaný autor knihy (rovnako ako to urobil v 1:22) Jóba chváli slovami: „Pri tom všetkom sa Jób neprehrešil svojimi perami.“

Inými slovami: Toto je správny pohľad na Božiu zvrchovanosť nad satanom. Satan je skutočný a môže mať prsty v našich nešťastiach, ale jeho ruka nie je posledná a nie je ani rozhodujúca.

Jakub objasňuje, že Boh mal dobrý úmysel vo všetkých Jóbových trápeniach: „O Jóbovej vytrvalosti ste počuli, a videli ste aj to, aký koniec mu pripravil Pán, lebo ľútostivý je Pán a milosrdný.“ (Jakub 5:11)

Toto je to isté ponaučenie, ktoré sa učíme z 2. Kor.12:7, kde Pavel hovorí, že jeho tŕň v tele bol „anjel-satan“, a napriek tomu bol daný za účelom jeho vlastnej svätosti - zabrániť tomu, aby bol namysleným: "... a aj pre neobyčajnosť zjavení. Preto, aby som sa nepovyšoval, bol mi daný osteň do tela, anjel-satan, deptať ma, aby som sa nepovyšoval."

Pokora nie je satanovým zámerom v súžení. Je Božím zámerom. To znamená, že Boh tu používa satana na uskutočnenie svojich dobrých zámerov v Pavlovom živote. Vlastne, Božie vyvolené deti satan nemôže zničiť a Boh všetky jeho útoky nakoniec obracia proti nemu a v náš prospech.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345