Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

11. november - Sme Jeho domom

On je však hoden o toľko väčšej slávy ako Mojžiš, o koľko väčšiu cenu ako dom má ten, kto ho postavil.  Veď každý dom musí niekto postaviť; a ten, kto postavil všetko, je Boh.  Aj Mojžiš bol verný v celom jeho dome ako služobník na svedectvo o tom, čo sa neskoršie malo hlásať.  No Kristus ako Syn je nad celým jeho domom. A jeho domom sme my, ak si zachováme pevnú dôveru a nádej, ktorou sa chválime. (Židom 3:3-6)

Ľudia, ktorí dúfajú a chvália sa v Ježišovi Kristovi, sú Božím domom. To znamená, že Ježiš je práve dnes - nielen v dobe Mojžiša alebo počas svojich dní na zemi - naším Tvorcom, Vlastníkom, Vládcom a Poskytovateľom.

Ježiš sa nazýva „Staviteľom“ tohto domu. Mojžiš nebol staviteľom, bol súčasťou domu. Je napísané, že Ježiš je hoden: „...o toľko väčšej slávy od Mojžiša, o koľko väčšiu česť má staviteľ domu ako sám dom.“ Takže Mojžiš, tak veľký ako len bol, ktorý ten dom viedol a prinášal do neho Božie slovo, bol stále iba jeho časťou. Ježiš však ten dom postavil.

Ak sa teda chválime v Ježišovi a dúfame v Ježiša, sme domom a Ježiš je naším Staviteľom, Vlastníkom, Vládcom a Poskytovateľom. Svoj dom nenecháva zničiť alebo zmeniť na rozvalinu.

Potom pisateľ mení obraz. Od Staviteľa a domu prechádza k Synovi a služobníkovi: „Mojžiš bol teda verný v celom Jeho dome ako služobník...ale Kristus ako Syn (je) nad Jeho domom“. Kristus sa teda stal súčasťou domu - súčasťou domácnosti - ktorý postavil. Jeho česť je však ďaleko nad Mojžišovou. Mojžiš bol sluhom. Kristus je Synom, Dedičom.

A my sme súčasťou tejto domácnosti: „...a tým domom sme my, ak pevnú dôveru a chválu nádeje zachovávame až do konca“ (Židom 3:6). Zaiste, Mojžišovi vzdávame rešpekt a priznávame zásluhu. Ale jadrom celého listu Židom je: Kristus je väčší, vo všetkých ohľadoch je väčší. Je Staviteľom domu Božieho ľudu. Je Synom v dome Božieho ľudu. Vážme si Mojžiša, uctievajme však Ježiša - nášho Tvorcu, nášho Brata.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345