Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

9. november - Žasnutie na konci dejín

Ale vám, ktorí ste sužovaní, odplatí odpočinkom spolu s nami, keď sa z neba zjaví Pán Ježiš s anjelmi svojej moci,  aby v plameni ohňa trestal tých, čo nepoznajú Boha, ako aj tých, čo sú neposlušní evanjeliu nášho Pána Ježiša.  Za trest sa dostanú do večnej záhuby, ďaleko od Pánovej tváre a od slávy jeho moci.  To bude v ten deň, keď príde, aby bol oslávený vo svojich svätých a obdivovaný všetkými, ktorí uverili, pretože aj vy ste uverili nášmu svedectvu. (2.Tes.1:7-10)

Keď sa Ježiš vráti na túto zem, čo aj zasľúbil, že urobí, tým, ktorí neuverili evanjeliu, hovorí Pavol, dá trest: „večné zahynutie od Pánovej tváre a od slávy Jeho moci“. Toto je strašná vyhliadka, ktorá by mala vydesiť všetkých neveriacich, ktorí počujú túto pravdu.

Ó, ako by sme mali vytriezvieť my, ktorí veríme, a byť naplnení vážnosťou kvôli tomu, o čo na tomto svete ide. Ó, ako by to malo spôsobiť, že v našich srdciach vzrastie súcit s tými, ktorí neveria alebo dokonca ani nevedia o evanjeliu.

Ale aby nás Pavol podržal vo všetkých našich súženiach, dáva nám tu dve úžasné slová povzbudenia a nádeje: "Boh poskytne odpočinok tým, ktorí sú sužovaní.“

Ak na konci dejín zažijeme strašné znásobenie súženia, Božie slovo do tejto situácie hovorí: Vytrvajte, úľava je na ceste. Vaše súženie nebude mať posledné slovo. A vaši zdanlivo mocní protivníci budú ľutovať deň, keď sa dotkli Pánovho ľudu.

Potom prichádza to najlepšie slovo povzbudenia a nádeje. Nielen že sa dočkáme úľavy, keď príde Pán, ale dočkáme sa aj najväčšej skúsenosti, pre ktorú sme boli stvorení: Uvidíme Jeho slávu a budeme nad ňou žasnúť takým spôsobom, že On v nás bude oslávený, keď to celý svet uvidí, ako hovorí 10. verš: „keď príde v ten deň, aby bol oslávený vo svojich svätých a obdivovaný vo všetkých veriacich...“ Boli sme stvorení, aby sme žasli. Nič a nikto nie je úžasnejší ako ukrižovaný, vzkriesený a vracajúci sa Kráľ slávy, Ježiš Kristus. Dosiahne naplnenie svojej slávy a my dosiahneme naplnenie svojej radosti, keď začneme dokonale, bezhriešne a večne žasnúť nad tým najväčším Zázrakom.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345