Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

8. november - Ctime si to, z čoho máme radosť

Ak si zdržíš nohy pre deň sviatočného odpočinku, ak nebudeš konať v môj svätý deň, čo ty sám chceš, ak deň sviatočného odpočinku budeš volať rozkošou a svätý deň Hospodinov hodným úcty, ak ho budeš ctiť tým, že nebudeš podnikať svoje cesty, ani hľadať, čo máš ty rád, ani vyjednávať, potom budeš mať rozkoš v Hospodinovi, povodím ťa po výšinách zeme a nachovám ťa dedičstvom tvojho otca Jákoba, lebo ústa Hospodinove prehovorili. (Izaiáš 58:13-14)

Boha môžeme hľadať aj bez toho, aby sme Ho oslavovali. Ak však chceme, aby sme  svojim úsilím Boha ctili, musíme Ho hľadať pre radosť zo spoločenstva s Ním.

Zoberme si deň odpočinku ako príklad. Pán napomína svoj ľud, že v Jeho svätý deň hľadal vlastné potešenie: „Ak si zdržíš nohy pre deň sviatočného odpočinku, ak nebudeš konať v môj svätý deň, čo ty sám chceš...“ Čo tým myslí? Myslí tým to, že by sme nemali hľadať radosť v Pánov deň? Nie, pretože ďalšou vecou, ktorú vraví, je: „...ak deň sviatočného odpočinku budeš volať rozkošou.“ A v 14. verši: „...potom budeš mať rozkoš v Hospodinovi.“ Teda to, čo Izaiáš kritizuje, je to, že počas svätého dňa Hospodina nachádzajú potešenie viac zo svojich vecí, ako z nádhery svojho Boha a z odpočinku a svätosti, ktorý tento deň predstavuje.

Nevyčíta im ich pôžitkárstvo. Vyčíta im ich slabosť. Ako povedal C.S. Lewis: „Sme príliš ľahko potešiteľní.“ Uspokojili sa so svetskými túžbami a povýšili ich nad Pána.

Všimnime si, že pomenovanie soboty „rozkošou“ je paralelou k pomenovaniu svätého dňa Hospodina „hodným úcty“: „Ak deň sviatočného odpočinku budeš volať rozkošou a svätý deň Hospodinov hodným úcty.“ To  znamená, že si ctíme to, z čoho máme radosť. Radovanie sa z Boha a oslava Boha sú jedno. Jeho večný zámer a naše večné potešenie sa spájajú v jednej skúsenosti uctievania. Na to slúži deň Pánov. Na to vlastne slúži celý život.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345