Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

7. november - Je Božia láska podmienečná?

„Dáva však väčšiu milosť; preto hovorí: Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. Poddajte sa teda Bohu, ale vzoprite sa diablovi - a utečie od vás. Priblížte sa Bohu a priblíži sa vám. Očistite si ruky, hriešnici, a vy, duševne rozpoltení, posväťte si srdcia;“ (Jakub 4:6-8)

Jakub nás učí, že existujú vzácne skúsenosti „väčšej milosti“ a skúsenosti „približovania sa Boha k nám.“  Určite ide o úžasnú skúsenosť – dostávať viac milosti a stále viac pociťovať jedinečnú Božiu blízkosť. Ale pýtam sa: Je táto skúsenosť Božej lásky bezpodmienečná? Nie, nie je. Je podmienená tým, že sa pokoríme a priblížime sa k Bohu. Boh dáva väčšiu milosť pokorným. . . . Priblížte sa Bohu a priblíži sa vám.

Môcť prežívať vzácne skúsenosti Božej lásky si vyžadujú, aby sme bojovali s pýchou, hľadali pokoru a vážili si Božiu blízkosť. Toto sú tie podmienky. Samozrejme, samotné podmienky sú dielom Božím v nás. Ale sú to podmienky, ktoré musia byť splnené.

Ak je to pravda, obávam sa, že dnešné nekvalifikované, biblicky nepodložené ubezpečenia o Božej bezpodmienečnej láske, môžu zabrániť ľuďom v tom, čo Biblia hovorí, že musia robiť, aby si mohli vychutnať všetok pokoj, po ktorom tak zúfalo túžia. V snahe o nájdene zmierenia prostredníctvom „bezpodmienečnosti“ môžeme ľudí oddeliť od samotného lieku, ktorý predpisuje Biblia.

Pre uistenie, nahlas a jasne prehlasujeme, že božia láska vo vyvolení, božia láska v účasti na Kristovej smrti a božia láska v našom znovuzrodení - našom novom narodení - je úplne bezpodmienečná. Neúnavne zvestujme dobrú správu o tom, že naše ospravedlnenie sa zakladá na hodnote Kristovej poslušnosti a obete, nie na našej: „Lebo ako skrze neposlušnosť jedného človeka mnohí sa stali hriešnymi, tak aj skrze poslušnosť jedného človeka mnohí budú ospravedlnení.“ (Rimanom 5:19)

Zvestujme však tiež biblickú pravdu o tom, že z najplnších a najsladších skúseností Božej milosti a Božej blízkosti sa budú tešiť iba tí, ktorí sa denne ponižujú a približujú k Bohu.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345