Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

6. november - Milujte sa navzájom ochotne

Hospodin ti oznámil, človeče, čo je dobré a čo žiada od teba: len zachovávať právo, milovať láskavosť a v pokore chodiť so svojím Bohom. (Micheáš 6:8)

Každého majú radi, keď mu povedia, že jeho radosť urobí šťastným iného človeka. Nikdy som nebol obvinený zo sebectva, keď som sa  priznal, že mnou prejavená láskavosť je pre mňa potešením. Naopak, milujúce skutky sú úprimné len do tej miery, do akej miery ich radi robíme.

Dobrou alternatívou k neochote nie je neutralita alebo povinnosť, ale ochota. Úprimné a láskavé srdce miluje láskavosť (Micheáš 6:8), nielen ju vykonáva. Kresťanské pôžitkárstvo nabáda brať túto pravdu do úvahy.

„Podľa toho poznávame, že milujeme Božie deti, keď milujeme Boha a plníme Jeho prikázania. Lebo to je láska k Bohu, aby sme zachovávali Jeho prikázania; a Jeho prikázania nie sú ťažké, pretože všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom; a víťazstvo, ktoré premohlo svet, je naša viera.“ (1. Jána 5:2–4)

Prečítajte si tieto vety v opačnom poradí a všimnite si ich logiku. Po prvé, narodenie sa z Boha dáva moc, ktorá poráža svet. Toto je základom (všimni si slovo „pretože“) tvrdenia, že Božie prikázania nie sú bremenom.

To, že sme sa narodili z Boha, dáva moc, ktorá premáha našu svetskú zaujatosť proti Božej vôli. Jeho prikázania už nie sú ťažké, ale sú túžbou a potešením nášho srdca. Toto je láska k Bohu: Nielen to, že konáme Jeho prikázania, ale aj to, že nie pre nás nie sú zaťažujúce.

Potom v 2. verši sa hovorí, že dôkazom pravosti našej lásky k Božím deťom je láska k Bohu. Čo nás to učí o našej láske k Božím deťom? Keďže láska k Bohu koná Jeho vôľu ochotne, nie s pocitom bremena, a keďže láska k Bohu je mierou pravosti našej lásky k Božím deťom, potom sa naša láska k Božím deťom musí konať s radosťou, nie s nevôľou.

Kresťanské pôžitkárstvo stojí priamo na službe lásky, pretože nás nabáda do radostnej, nie do neochotnej poslušnosti.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345