Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

1. november - Kristove utrpenia v nás

Teraz sa radujem, že za vás trpím a dopĺňam vo svojom tele, čo chýba Kristovým utrpeniam pre dobro jeho tela, ktorým je Cirkev. (Kolos.1:24)

Kristus ponúkol svetu obeť lásky a zomrel za hriešnikov. Ide  o dokonalú obeť. V plnosti zaplatil za všetky hriechy celého svojho ľudu. K tomuto daru nemôžeme nič pridať, aby sme ho vylepšili. Chýba už len jedna vec: osobné zjavenie Krista všetkým národom sveta.

Božou odpoveďou na tento nedostatok je volanie ľudí, ktorí patria Kristovi (ľudí ako napr. Pavel), do predstavenia Kristových súžení tomuto svetu. Ak to robíme, dopĺňame, „čo chybuje zo súžení Kristových“. Dokončujeme to, na čo boli určené, konkrétne, na predstavenie ich ľuďom, ktorí si neuvedomujú svoju nekonečnú hodnotu.

Avšak tou najúžasnejšou vecou na Kolosenským 1:24 je to, ako Pavel dopĺňa, čo chybuje zo súženia Kristovho. Hovorí, že sú to jeho vlastné utrpenia, ktoré dopĺňajú Kristove súženia. To znamená, že Pavel preukazuje Kristove utrpenia tým, že trpí pre tých, ktorých sa snaží získať pre Krista. V jeho utrpeniach, vidia Kristove utrpenia.            

Tu je ohromujúci výsledok:

Božím úmyslom je, aby Kristove utrpenia boli tomuto svetu viditeľné v utrpeniach jeho ľudu. Boh naozaj chce, aby Kristovo telo, cirkev, zakúsilo niečo z jeho utrpenia, aby ľudia, keď budeme ohlasovať kríž ako cestu k životu, videli na nás znaky kríža a cítili z nás lásku kríža.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345