Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

2. november - Radosť v bolesti

Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa haniť, prenasledovať a všetko zlé na vás lživo hovoriť. Radujte sa a veseľte sa, lebo v nebesiach máte veľkú odmenu. Veď takto prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami. (Mat.5:11-12)

 Kresťanskí pôžitkári hovoria, že existujú rôzne spôsoby toho, ako sa kresťan raduje v utrpení. O všetky spôsoby sa treba usilovať, pretože sú vyjadrením dostatočnej a uspokojujúcej Božej milosti.

Jeden spôsob, ako sa radovať v utrpení, spočíva v tom, že našu myseľ pevne upriamime na veľkosť odmeny, ktorú dostaneme po vzkriesení. Ak si toto uvedomíme, tak  sa nám naša súčasná bolesť bude zdať malá v porovnaní s tým, čo príde: „Lebo tak súdim, že utrpenia terajšej doby nie sú rovné sláve, ktorá sa má zjaviť na nás.“ (Rimanom 8:18, 2. Korintským 4:16-18). Ak sa utrpenie z tohto pohľadu stane pre nás znesiteľným a budeme sa radovať z našej odmeny, budeme   môcť milovať iných ľudí.

„Ale milujte svojich nepriateľov, čiňte dobre a požičiavajte, nič neočakávajúc za to, a vaša odplata bude hojná a budete synovia Najvyššieho, lebo On je dobrotivý aj k nevďačným a zlým.“ (Lukáš 6:35)

„Ale keď dávaš hostinu, povolaj chudobných, mrzákov, chromých, slepých, a budeš blahoslavený, že ti nemajú čím odplatiť, lebo dostane sa ti odplaty pri vzkriesení spravodlivých.“ (Lukáš 14:14)

Dôvera v túto zasľúbenú odmenu pretne naše spojenie so svetom a oslobodí nás k prejavom lásky.

Ďalší spôsob, ako sa radovať v utrpení, vychádza z účinkov utrpenia na našu istotu nádeje. Radosť v utrpení nemá korene len v našej nádeji na vzkriesenie a odmenu, ale taktiež v tom, ako samotné utrpenia pôsobí prehĺbenie tejto nádeje.

Napríklad Pavel vraví: „No nielen to, ale sa chválime aj súženiami, lebo vieme, že súženie vedie k vytrvalosti, vytrvalosť k osvedčenosti, osvedčenosť k nádeji.“ (Rimanom 5:3-4). Inými slovami, Pavlova radosť nepramení iba z jeho veľkej odmeny, ale aj z účinkov utrpenia, ktoré upevňuje nádej v túto odmenu. Súženie produkuje vytrvalosť, vytrvalosť produkuje utvrdenie sa v tom, že naša viera je skutočná a opravdivá. To posilňuje našu nádej, že naozaj získame Krista.

Či už sa teda zameriavame na bohatstvo odmeny alebo na zušľachťujúce účinky utrpenia, Božím zámerom je, aby naša radosť v utrpení bola vytrvalá. 

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345