Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

28. október - Radikálna kompenzácia

Amen, hovorím vám: Niet nikoho, kto opustil dom, bratov alebo sestry, matku alebo otca, deti alebo polia pre mňa a pre evanjelium, aby nedostal teraz v tomto čase stonásobne viac – domy, bratov, sestry, matky, deti i polia hoci s prenasledovaním – a v budúcom veku večný život. (Marek 10:29-30).

V tomto texte Ježiš myslí je skutočnosť, že on sám vynahradí každú obetu vykonanú pre neho.

  • Ak sa vzdáme kvôli Kristovi priazne svojich najbližších aj svojej matky, získame stonásobne viac priazne od všade prítomného Krista.
  • Ak sa vzdáme kvôli Kristovi dobrého vzťahu s bratmi a priateľmi, získame stonásobne lepší priateľský vzťah s Kristom.
  • Ak sa vzdáme kvôli Kristovi hrejivého pocitu domova, získame stonásobne viac útechy a istoty z poznania, že náš Pán je majiteľom každého domova.

Budúcim misionárom Ježiš hovorí: „Sľubujem vám, že sa postarám o to, že vôbec nebudete vnímať, že ste niečo obetovali.

Aký bol Ježišov postoj k Petrovmu  odhodlaniu obetovať sa? Peter povedal: „My sme opustili všetko a nasledovali sme ťa“ (Marek 10:28). Chváli Ježiš Petrovo odhodlanie  „sebaobetovania“? Nie, karhá ho!

Ježiš Petrovi povedal: „Niet nikoho, kto opustil dom, bratov a sestry, matku alebo otca, deti alebo polia pre mňa a pre evanjelium, aby nedostal teraz v tomto čase stonásobne viac… a v budúcom veku večný život.“

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345