Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

29. október - Hriech, satan, choroba a utrpenie

Preto, aby som sa nepovyšoval, bol mi daný do tela osteň, satanov posol, aby ma udieral, a tak aby som sa nepovyšoval. Preto som trikrát prosil Pána, aby sa odo mňa vzdialil. Ale on mi povedal: „Stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti.“ Preto sa budem radšej chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne prebývala Kristova sila. (2. Kor. 12:8-9).

Je utrpenie, ktoré zažíva kresťan kvôli prenasledovaniu rovnaké ako utrpenie, ktoré zažíva kvôli rakovine? Vzťahujú sa sľuby dané jednému aj na druhého? Moja odpoveď je áno. Ak počas celého života žijeme úprimne vierou a snažíme sa o oslavu Boha a o záchranu druhých ľudí, určite sa stretneme s nejakými prekážkami a utrpením. Utrpenie, ktoré prežívajú poslušní kresťania, je súčasťou ceny za to, že žijeme v poslušnosti Božiemu povolaniu.

Keď sa rozhodneme nasledovať Krista tak, ako nás vedie, rozhodujeme sa pre všetko, čo táto cesta pod jeho zvrchovanou prozreteľnosťou zahŕňa. Preto aj utrpenie, ktoré nás stretne na ceste poslušnosti, je utrpenie s Kristom a pre Krista – či je to rakovina, ktorú zažívame doma, alebo prenasledovanie, ku ktorému dochádza niekde ďaleko.

A túto cestu si „zvolíme“ – to znamená, že ochotne kráčame cestou poslušnosti, keď nás postihuje utrpenie a nereptáme proti Bohu. Môžeme sa modliť – ako to robil Pavol – aby bolo od nás utrpenie odňaté (2. Kor.12:8), no ak je to Božia vôľa, prijímame ho ako súčasť ceny za učeníctvo na ceste poslušnosti k nebesiam.

Všetky skúsenosti utrpenia na ceste kresťanskej poslušnosti, či z prenasledovania, choroby alebo nehody, majú spoločné toto: Všetky ohrozujú našu vieru v Božiu dobrotu a pokúšajú nás, aby sme zišli z cesty poslušnosti. Preto každé víťazstvo viery a každá vytrvalosť v poslušnosti sú svedectvom o Božej dobrote a drahocennosti Krista – či tým nepriateľom je choroba, satan, alebo hriech. Každé prenasledovanie, ktoré prežívame na ceste nášho kresťanského povolania, je utrpením „s Kristom“ a „pre Krista.“

Keď na nás prichádza utrpenie, keď kráčame vo viere s Kristom, prekonávame ho v sile, ktorú čerpáme od Krista, ako nášho veľkňaza: „Veď nemáme veľkňaza, ktorý by s nami nemohol súcitiť v našich slabostiach, ale veľkňaza, ktorý vo všetkom prešiel skúškami podobne ako my, avšak bez hriechu.“ (Žid.4:15). Utrpenie skúša a dokazuje našu vernosť voči Božej dobrote a odhaľuje Božiu hodnotu ako dostatočnú náhradu a odmenu za naše utrpenie.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345