Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

26. október - Liek pre misionára

Bohu je všetko možné. (Marek 10:27)

 Zvrchovaná Božia milosť je pre kresťanského pôžitkára-hedonistu zdrojom života, lebo to, čo tento pôžitkár najviac miluje, je prežívanie skutočnosti, že ho napĺňa zvrchovaná Božia milosť, ktorá ním preteká pre dobro druhých. Kresťanskí misijní pracovníci radi prežívajú skutočnosť: „nie ja, ale Božia milosť, ktorá je so mnou“ (1.Kor 15:10). Tešia sa z pravdy, že ovocie ich misijnej práce je výhradne darom od Boha (1.Kor 3:7; Rim.11:36).

Tešia sa, keď Majster hovorí: „Bezo mňa nemôžete nič urobiť“ (Ján 15:5). Radostne poskakujú ako ovečky kvôli pravde, že Boh sňal z nového stvorenia neudržateľnú ťarchu a presunul ju na seba. Bez akejkoľvek urazenosti  hovoria: „Nie že by sme boli schopní sami od seba niečo vymyslieť akoby to bolo z nás, ale naša schopnosť je od Boha“ (2.Kor 3:5). Keď prídu takíto misionári domov na dovolenku, nič im nespôsobuje väčšiu radosť ako to, keď hovoria zborom: „Neodvážil by som sa totiž hovoriť o niečom, čo by nevykonal Kristus cezo mňa slovom a skutkom … aby pohania prijali evanjelium (Rim.15:18-19).

„Bohu je všetko možné!“ – v týchto slovách leží nádej a ukrýva sa pokora. Je to protiliek na zúfalstvo a pýchu – dokonalá medicína pre kresťanského misionára.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345