Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

25. október - Veľká nádej pre misiu

Keď sme boli pre poklesky mŕtvi, oživil nás s Kristom – milosťou ste spasení! (Efez.2:5).

Veľká nádej pre misiu spočíva v tom, že keď je hlásané evanjelium v moci Svätého Ducha, sám Boh robí to, čo človek nedokáže: vzbudzuje v človekovi spasiteľnú vieru. Volanie Boha spôsobuje to, čo volanie človeka nedokáže - kriesi mŕtvych. Vytvára duchovný život. Je to ako Ježišova výzva mŕtvemu Lazarovi v hrobe: „Poď von!“ Mŕtvy muž poslúchol a vyšiel von. Táto výzva, toto volanie vytvorilo život (Ján 11:43). Takýmto spôsobom dochádza k spáse každého, kto je zachránený.

Keď niekto spí, môžeme ho zobudiť naším volaním, no Božie volanie môže spôsobiť obnovu mŕtveho života - (Rim.4:17). Božie volanie je neodolateľné v tom zmysle, že dokáže prekonať všetok odpor. Je neodolateľne účinné podľa Božieho zámeru – do takej miery, že Pavol mohol povedať: „Tých, čo (Boh) povolal, tých aj ospravedlnil“ (Rim. 8:30), hoci sme ospravedlnení iba svojou vierou. Inými slovami, Božie volanie je také účinné, že spoľahlivo vzbudzuje vieru, ktorou je človek ospravedlnený. Všetci povolaní sú ospravedlnení podľa Rim.8:30. No nikto nie je ospravedlnený bez viery (Rim.5:1). Takže Božie volanie vo svojom zámere nemôže zlyhať. Neodolateľne vytvára vieru, ktorá ospravedlňuje.

Toto je niečo, čo človek nedokáže. Je to pre neho nemožné. Iba Boh môže vybrať kamenné srdce (Ezech.36:26). Iba Boh môže priviesť ľudí k Synovi (Ján 6:44, 65). Iba Boh môže oživiť duchovne mŕtve srdce, aby reagovalo na evanjelium (Skut.16:14). Iba Dobrý Pastier pozná svoje ovce a volá ich podľa mena takou presvedčivou mocou, že ho všetci poslušne nasledujú – a nikdy nezahynú (Ján 10:3-4, 14).

Zvrchovaná Božia milosť, ktorá vďaka evanjeliu Ježiša Krista robí to, čo je pre človeka nemožné, je veľkou nádejou pre našu misijnú prácu.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345