Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

21. október - Tajomstvo manželstva

Preto človek zanechá otca i matku a pripúta sa k svojej žene. A tí dvaja budú jedným telom. Toto tajomstvo je veľké, no hovorím to vzhľadom na Krista a Cirkev. (Efez.5:31-32).

V liste Efez.5:31 Pavol cituje text z 1.Moj. 2:25, čo povedal Mojžiš – (a Ježiš povedal, že cez Mojžiša hovoril Boh (Mat.19:5) – „Preto muž opustí svojho otca i matku a prilipne k svojej žene a budú jedno telo.“ Pavol hovorí, že toto Božie slovo, vyslovené pred pádom do hriechu, je odkazom na Krista a cirkev a preto obsahuje veľké tajomstvo.

Znamená to, že keď sa Boh rozhodol stvoriť muža a ženu a nariadiť jednotu manželstva, nehodil si kocky, neťahal slamky ani si nehodil mincou, aby zistil, aký majú mať vzájomný vzťah. Zámerne okopíroval manželstvo podľa vzťahu medzi svojím Synom a cirkvou, čo plánoval od večnosti.

Preto je manželstvo tajomstvom – obsahuje a ukrýva význam, ktorý je oveľa veľkolepejší než sa javí navonok. Boh stvoril ľudí ako mužov a ženy a posvätil manželstvo, aby večná zmluva vzťahu medzi Kristom a jeho cirkvou bola obrazom manželského spojenia.

Záver, ktorý Pavol vyvodzuje z tohto tajomstva je, že úlohy manžela a manželky nie sú pridelené náhodne, ale sú zakorenené v odlišných úlohách Krista a jeho cirkvi. Tí z nás, ktorí žijú v manželstve, potrebujú znova a znova uvažovať o tom, aké je to tajomné a úžasné, že Boh nám v manželstve poskytuje výsadu odrážať úžasné božské skutočnosti, ktoré sú nekonečne väčšie a úžasnejšie než sme my sami.

Toto tajomstvo Krista a cirkvi je základom lásky, ktorý Pavol opisuje pre manželstvo. Nestačí povedať, že každý z partnerov by sa mal usilovať o svoju vlastnú radosť v radosti toho druhého. To je pravda, ale nestačí to. Takisto je dôležité povedať, že manžel aj manželka by mali vedome kopírovať vzťah, ktorý bol Božím zámerom pre Krista a cirkev. To znamená, že každý by sa mal usilovať žiť podľa modelu Božieho čistého a šťastného plánu pre Krista a cirkev.

Dúfam, že tieto slová budete brať vážne bez ohľadu na to, či ste slobodní alebo žijete v manželstve, či ste starí alebo mladí. Spočíva v tom zjavenie dodržiavania zmluvy medzi Kristom a jeho cirkvou.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345