Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

22. október - Prežívanie pôžitkov pre manželov a manželky

Ako je Cirkev podriadená Kristovi, tak vo všetkom aj ženy mužom. Muži, milujte svoje ženy tak, ako aj Kristus miloval Cirkev a vydal za ňu samého seba. (Efez.5:24-25).

V manželstve je vzťah lásky ustanovený Bohom. Úlohy manžela a manželky nie sú rovnaké. Manžel má čerpať podnety od Krista ako od hlavy cirkvi. Manželka má čerpať  podnety z Božieho plánu pre cirkev ako takej, ktorá je podriadená Kristovi.

Tým sa začínajú meniť hriešne a škodlivé následky pádu do hriechu. Pád do hriechu u niektorých mužov prevrátil milujúce vedenie muža na nepriateľskú nadvládu a u iných na lenivú ľahostajnosť. Pád do hriechu u niektorých žien prevrátil rozumnú a ochotnú podriadenosť na manipulatívnu podlízavosť a u iných na drzú neposlušnosť.

Vykúpenie, ktoré sa udialo, keď v Ježišovi Kristovi prišiel Mesiáš, nebola likvidácia  stvoreného poriadku milujúceho vedenia a ochotnej podriadenosti, ale jeho uzdravenie. Manželky, vykúpte svoje padlé podriadenie tým, že ho vymodelujete podľa Božieho zámeru pre jeho radostnú cirkev! Muži, vykúpte svoje padlé vedenie tým, že ho vymodelujete podľa Božieho zámeru pre milujúceho Krista!

V liste Efez.5:21-33 nachádzam tieto dva podnety: (1) zobrazenie kresťanského potešenia v manželstve a (2) smerovanie, ktorým by sa tieto podnety  mali uberať. Manželky, hľadajte svoju radosť v radosti svojho manžela potvrdzovaním a uctievaním jeho Bohom stanovenej úlohy ako „hlavy“ alebo vodcu vo vašom vzťahu. Manželia, hľadajte svoju radosť v radosti svojej manželky uznaním zodpovednosti byť vodcom tak, ako Kristus viedol cirkev a vydal za ňu sám seba.

Rád by som bol svedectvom o Božej dobrote v mojom živote. Radosť z kresťanstva som objavil v ten istý rok, keď som sa oženil – v roku 1968. Odvtedy sa spolu s Noël čo najvášnivejšie usilujeme v poslušnosti Ježišovi Kristovi o najhlbšiu a najtrvalejšiu možnú radosť. Príliš nedokonale, občas aj polovičato sa usilujeme nájsť svoju radosť v radosti toho druhého.

A po takmer 50 rokoch manželstva môžeme spoločne dosvedčiť: Pre tých, čo žijú v manželstve, je toto cesta k túžbe srdca. Pre nás je manželstvo vzorom pre radostné kresťanstvo. Keď sa každý z nás usiluje o radosť v radosti toho druhého a napĺňa svoju Bohom ustanovenú úlohu, tajomstvo manželstva ako podobenstva Krista a cirkvi sa stáva prejavom jeho úžasnej slávy a našej radosti.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345