Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

20. október - Najdôležitejšia časť modlitby

Vy sa teda modlite takto: Otče nás, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje. (Mat. 6:9).

V Pánovej modlitbe Ježiš učí, že najdôležitejšou časťou v modlitbe je prosiť nášho nebeského Otca o to, aby bolo jeho meno posvätené. V nás. V cirkvi. Vo svete. Všade.

Všimnime si, že je to žiadosť, prosba. Nie je to vyhlásenie ani manifestácia. Nie je to vyjadrenie chvály, ale žiadosť. Celé roky som Pánovu modlitbu čítal zle, akoby začínala frázou: „Chváľme Boha, Pánovo meno nech je posvätené, ctené, vážené!“ Ale Ježiš to takto nemyslel. Je to prosba. Je to žiadosť adresovaná Bohu, aby zariadil, aby bolo jeho vlastné meno posvätené.

Je to podobné ďalšiemu textu v Mat. 9:38, kde nám Ježiš hovorí, aby sme sa modlili k Pánovi žatvy o vyslanie pracovníkov na jeho vlastnú žatvu. Nikdy ma neprestane udivovať, že my, pracovníci, máme prosiť majiteľa farmy, ktorý pozná úrodu lepšie ako my, aby pridal ďalšie ruky do práce na jeho farme.

Ale nie je to to isté, o čom sa hovorí v modlitbe Pánovej?  Ježiš nám hovorí, že máme prosiť Boha, ktorý je nekonečne žiarlivý na česť svojho mena, aby zariadil, že jeho meno bude posvätené, teda vážené, ctené a vyvýšené ako vrcholne vzácne.

Nuž, môže nás to udivovať, ale je to tak. A učí nás to dvom veciam:

  1. Modlitba nenúti Boha robiť to, čo nechce robiť. Jeho zámerom je, aby jeho meno bolo posvätené. Na Božom zozname priorít nie je nič dôležitejšie. No aj tak o to máme prosiť.
  1. Modlitba je Boží spôsob ako zosúladiť naše priority s jeho. Je to v súlade s Jeho vôľou konať veľké veci ako výsledok našich modlitieb, keď sú naše modlitby výsledkom jeho veľkých zámerov.

Zosúlaďme svoje srdce s Božím záujmom posväcovať jeho meno a naše modlitby budú mať úžasný dopad. Nech je naša modlitba za posvätenie Božieho mena na prvom mieste a naše modlitby budú napojené na moc, ktorou je Boží záujem vyvýšiť svoje meno.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345