Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

19. október - Najväčšie šťastie lásky

Veď nikdy nikto nemal svoje telo v nenávisti, ale živí ho a opatruje, ako aj Kristus Cirkev, pretože sme údmi jeho tela. (Efez.5:29-30)

Nech vám neunikne tá posledná fráza: „pretože sme údmi jeho tela.“ A nezabúdajme, že len o dva verše skôr Pavol povedal, že Kristus dal samého seba za nás, „aby si pripravil Cirkev slávnu.“ Takže dvomi rôznymi spôsobmi Pavol objasňuje, že Kristus sa usiloval o radosť tak, že sa usiloval o svätosť a šťastie svojho ľudu. Spojenie medzi Kristom a jeho nevestou je také dôverné („jedno telo“), že akékoľvek dobro urobené pre ňu je dobro urobené pre neho samého. Znamená to, že tento text jasne hovorí o Pánovej starostlivosti, záujme, posväcovaní a očisťovaní svojej nevesty preto, lebo v tom nachádza svoju radosť.

Niektorí hovoria, že láska takáto nemôže byť. Hovoria, že láska musí byť slobodná od vlastných záujmov – najmä Kristova láska, láska z Golgoty. Nikdy som nevidel taký pohľad na lásku, ktorý by sa vyrovnal tomuto odseku z Písma. No to, čo Kristus robí pre svoju nevestu, tento text jasne nazýva láskou: „Muži, milujte svoje ženy tak, ako aj Kristus miloval cirkev…“ (Efez.5:25). Prečo nedovolíme, aby lásku pre nás definoval tento text, ale namiesto toho ju odvodzujeme z etiky či filozofie? Podľa tohto textu je láska usilovaním sa o Kristovu radosť v svätej radosti svojho milovaného.

Z lásky nemôžeme nijakým spôsobom vylúčiť vlastný záujem, pretože to by bolo sebectvo. Sebectvo je úsilím o vlastné šťastie na úkor druhých. Kristova láska hľadá svoje šťastie v šťastí druhých – nie na ich úkor. Za svojho milovaného bude dokonca trpieť a položí zaň svoj život, aby bola táto radosť v jeho živote úplná a čistá. Takto nás miloval Kristus a volá nás, aby sme rovnako milovali aj jedni druhých.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345