Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

18. október - Ježišova radosť v manželstve

Muži, milujte svoje ženy tak, ako aj Kristus miloval Cirkev a vydal za ňu samého seba, aby ju posvätil očistným kúpeľom vody a slovom; aby si pripravil Cirkev slávnu, na ktorej niet poškvrny ani vrásky, ani nič podobné, aby bola svätá a bez poškvrny. (Efez. 5:25-27).

Dôvod, prečo je v manželstvách toľko veľa biedy, nie je to, že muži a ženy hľadajú svoje vlastné potešenie, ale že ho nehľadajú v radosti svojho partnera. Biblickým poslaním  pre manželov a manželky je hľadať svoju radosť v radosti svojho manželského partnera.

Sotva  nájdeme v Biblii odsek, ktorý by sa venoval téme potešenia viac, než je ten o manželstve v Efez. 5:25-30. Manželom tu Pavol hovorí, aby milovali svoje manželky tak, ako Kristus miloval cirkev. Ako ju miloval? Dvadsiaty piaty verš hovorí, že „vydal za ňu samého seba.“ Ale prečo? Dvadsiaty šiesty verš hovorí, „aby ju posvätil a očistil“. Ale prečo to chcel urobiť? Odpoveď je vo verši 27: „aby si pripravil Cirkev slávnu… aby bola svätá a bez poškvrny.“

O tom to je! „Miesto radosti, ktorá sa mu ponúkala, pretrpel muky na kríži“ (Žid.12:2). Aká to mala byť radosť? Radosť z manželstva s jeho nevestou – cirkvou. Radosť z cirkvi v sláve vykúpenej krvou. Ježiš nechce mať špinavú a nesvätú manželku, preto bol ochotný zomrieť, aby posvätil a očistil svoju nevestu a mohol ju predstaviť ako slávnu. Uspokojil túžbu svojho srdca tým, že sa vzdal samého seba v utrpení pre dobro svojej nevesty.

Ďalej Pavol od manželov vo veršoch 28-30 žiada toto: „Tak aj muži majú milovať svoje ženy ako vlastné telá. Kto miluje svoju ženu, miluje samého seba. Veď nikdy nikto nemal svoje telo v nenávisti, ale živí ho a opatruje, ako aj Kristus Cirkev, pretože sme údmi jeho tela.“

Ježiš povedal manželom a manželkám a všetkým nám: „Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého.“ (Mat. 22:39). Manželstvo je mimoriadne miesto pre uplatňovanie tejto požiadavky. Nie je to iba „ako“ by si miloval seba, ale ako naozaj miluješ seba. Keď miluješ človeka, s ktorým ťa Boh urobil jedným telom, miluješ seba. Znamená to, že najväčšiu radosť nachádzaš v tom, keď sa usiluješ o najväčšiu radosť svojho manželského partnera.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345