Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

14. október - Boh uzdravuje pokorných

Jeho cesty som videl. Ja ho však uzdravím, budem ho viesť, odmením ho útechou. A smútiacim za ním kladiem na pery plod chvály. Pokoj, pokoj ďalekému i blízkemu – hovorí Hospodin – ja ich uzdravím. (Iz.57:18-19).

 Napriek závažnosti ľudskej rebélie a svojvoľnosti Boh človeka uzdravuje. Ako to robí? Izaiáš 57:15 hovorí, že Boh prebýva v skrúšených a pokorných. Napriek tomu ľudia podľa  Izaiáša 57:17 nie sú pokorní. Drzo kráčajú po svojej vlastnej povýšeneckej ceste. Takže ako budú uzdravení? Môže to byť len jedným spôsobom. Boh ich uzdraví tak, že ich pokorí. Uzdraví ich tým, že rozdrví ich pýchu. Ak sa iba skrúšení a pokorní môžu tešiť z Božieho spoločenstva (Iz.57:15), ak je Izrael chorý pýchou a  svojvoľnou vzburou (Iz.57:15) a ak Boh sľubuje, že ich uzdraví (Iz.57:19), potom toto uzdravenie musí byť pokorujúce a liekom musí byť skrúšený duch.

Nie je tento Izaiášov spôsob pokorovania rovnaký, ako ho prorok Jeremiáš nazval novou zmluvou a darom nového srdca? Povedal: „Hľa, blíži sa čas – znie výrok Hospodina - , keď uzavriem novú zmluvu s domom Izraela… Svoj zákon vložím do ich vnútra a vpíšem ho do ich srdca. Budem im Bohom a oni budú mojím ľudom“ (Jer.31:31, 33).

Izaiáš aj Jeremiáš vidia, že prichádza čas, kedy neposlušní a zatvrdení ľudia budú nadprirodzene zmenení. Izaiáš hovorí o uzdravení. Jeremiáš hovorí o vpísaní zákona do ich sŕdc. A Ezechiel to vyjadruje slovami: „Dám vám nové srdce a nového ducha do vášho vnútra; odstránim kamenné srdce z vášho tela a dám vám srdce z mäsa“ (Ezech. 36:26). Takže uzdravenie podľa Izaiáša 57:19 znamená výmenu srdca – staré zatvrdnuté, pyšné, svojvoľné srdce z kameňa je vybraté a na jeho miesto je vložené nové nežné a jemné srdce, ktoré sa ochotne pokorí a je skrúšené pri spomienke na hriech. Takéto je srdce, v ktorom môže naveky prebývať ten Vznešený, ktorého meno je Svätý.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345