Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

13. október - Majster ako sluha

„...aby ukázal v budúcich časoch, aké nesmierne bohatstvo milosti je v jeho dobrote voči nám v Kristovi Ježišovi.“ (Efez.2:7).

Pre mňa je najúžasnejší obraz Biblie o druhom Kristovom príchode u Lukáša 12:35-37, kde je znázornený návrat majstra zo svadobnej hostiny:

„Majte bedrá opásané a lampy zažaté! Buďte podobní ľuďom, ktorí čakajú na svojho pána, keď sa má vrátiť zo svadby, aby mu otvorili hneď, ako príde a zaklope. Blahoslavení sú sluhovia, ktorých pán nájde bedliť. Amen, hovorím vám: Opáše sa, posadí ich k stolu, pristúpi a bude ich obsluhovať.“

V tomto príbehu  sme my nazvaní sluhami – čo bezpochyby znamená, že máme robiť to, čo je nám rozkázaná. No zvláštnosť tohto príbehu je v tom, že sám „majster“ chce slúžiť svojím sluhom. Možno by sme to očakávali počas Ježišovej služby na zemi, keďže povedal: „Syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby sám slúžil a dal svoj život ako výkupné za mnohých.“ (Marek 10:45). No text Luk.12:35-37 je obrazom Kristovho druhého príchodu, keď Syn človeka prichádza v  sláve svojho Otca „s anjelmi... v plameni ohňa“, ako sa hovorí v 2.Tes.1:7-8. Prečo by mal byť Ježiš pri svojom druhom príchode zobrazovaný ako sluha?

Pretože jadrom jeho slávy je plnosť milosti, ktorá preteká láskavosťou voči núdznym. Preto sa v liste Efez. 2:7 hovorí, že sa zameriava na to, „aby ukázal v budúcich časoch, aké nesmierne bohatstvo milosti je v jeho dobrote voči nám v Kristovi Ježišovi.“

Aká je veľkoleposť nášho Boha? Aká je jeho jedinečnosť vo svete? Odpoveď dáva Izaiáš: „Od vekov nebolo počuť ani slýchať, ani oko nevidelo, že by iný boh okrem teba urobil niečo pre toho, kto v neho dúfa“ (Iz.64:3). Žiadny iný boh taký nie je. Nikdy sa nevzdáva úlohy nevyčerpateľného dobrodinca vo vzťahu k svojim šťastným ľuďom, ktorí sú na ňom neustále závislí.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345