Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

10. október - Najdôležitejší verš Písma

Boh ho ustanovil za prostriedok zmierenia prostredníctvom jeho krvi pre tých, čo veria. Tak Boh preukázal svoju spravodlivosť cez odpustenie hriechov, ktoré boli spáchané už skôr, v čase jeho trpezlivosti; preukázal svoju spravodlivosť v terajšom čase, že on sám je spravodlivý a ospravedlňuje toho, kto verí v Ježiša. (Rim.3:25:26).

Tento odsek možno predstavuje tie najdôležitejšie informácie v celej Biblii.

Boh je spravodlivý! A ospravedlňuje bezbožných! Naozaj? Spravodlivý sudca ospravedlňuje vinníka! Nie je to buď – alebo! Oboje! Ospravedlňuje vinníka, ale nie je kvôli tomu nespravodlivý. Toto je tá najlepšia správa na svete!

  • „Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil za nás hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou.“ (2.Kor. 5:21). On preberá náš hriech. My si preberáme jeho spravodlivosť.
  • „Čo bolo nemožné zákonu pre slabosť spôsobenú telom, to vykonal Boh, keď poslal svojho Syna v podobe hriešneho tela a pre hriech odsúdil hriech v tele.“ (Rim. 8:3)! Čie to bolo telo? Kristovo. Čí hriech odsúdil v tomto tele? Náš. Pre nás teda neexistuje nijaké odsúdenie!
  • „On sám (Kristus) na vlastnom tele vyniesol naše hriechy na drevo“ (1.Petra 2:24).
  • „Veď aj Kristus trpel raz navždy za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu.“ (1.Petra 3:18).
  • „Ak sme sa s ním stali podobní v jeho smrti, budeme mu podobní aj vzkriesením.“ (Rim. 6:5).

Ak je tá najhroznejšia vec na svete to, že si zaslúžime odsúdenie nášho Stvoriteľa a že je viazaný svojím vlastným spravodlivým charakterom, aby zachoval hodnotu svojej slávy vyliatím svojho hnevu na náš hriech, potom tá najlepšie správa na svete je to (evanjelium!), že Boh nariadil a ustanovil cestu spasenia, ktorá potvrdzuje hodnotu jeho slávy, česť jeho Syna a večnú záchranu jeho vyvolených. Tou správou je, že  – Ježiš Kristus prišiel na svet zachrániť hriešnikov.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345